SFS 2017:557 Lag om upphävande av lagen (2003:1217) om fortsatt lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst i vissa fall

170557.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om upphävande av lagen (2003:1217) om fortsatt
lokal försöksverksamhet med finansiell
samordning mellan socialförsäkring, hälso- och
sjukvård och socialtjänst i vissa fall;

utfärdad den 8 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att lagen (2003:1217) om fortsatt lokal

försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso-
och sjukvård och socialtjänst i vissa fall ska upphöra att gälla vid utgången av
juli 2017.

På regeringens vägnar

ÅSA REGNÉR

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2016/17:152, bet. 2016/17:SfU24, rskr. 2016/17:292.

SFS 2017:557

Utkom från trycket
den 19 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017