SFS 2017:558 Lag om ändring i lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken

170558.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:111) om införande av
socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 8 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 4 § lagen (2010:111) om in-

förande av socialförsäkringsbalken ska ha följande lydelse.

6 kap.

4 §

Bestämmelserna om frivillig pensionsförsäkring i 22 kap. i den upp-

hävda lagen (1962:381) om allmän försäkring i deras lydelse före den
1 januari 1981 tillämpas på försäkring på grund av avgift som har betalats
före den dagen.

De försäkringstekniska grunderna som avses i 22 kap. 2 § i den upphävda

lagen om allmän försäkring kan även fastställas av den myndighet som rege-
ringen bestämmer.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.

På regeringens vägnar

ÅSA REGNÉR

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2016/17:152, bet. 2016/17:SfU24, rskr. 2016/17:292.

SFS 2017:558

Utkom från trycket
den 19 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017