SFS 2017:559 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

170559.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 8 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om socialförsäkringsbalken

dels att 12 kap. 12 och 33 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 12 kap. 45 a §, samt närmast före

12 kap. 45 a § en ny rubrik av följande lydelse.

12 kap.

12 §

2

Föräldrapenning med anledning av ett barns födelse lämnas under

högst 480 dagar sammanlagt för föräldrarna, och vid flerbarnsfödsel under
ytterligare högst 180 dagar för varje barn utöver det första.

Om ett barn blir bosatt här i landet under barnets andra levnadsår lämnas

föräldrapenning under högst 200 dagar sammanlagt för föräldrarna, och vid
flerbarnsfödsel under ytterligare högst 76 dagar för varje barn utöver det
första. Om barnet blir bosatt här i landet efter det andra levnadsåret lämnas
föräldrapenning under högst 100 dagar sammanlagt för föräldrarna, och vid
flerbarnsfödsel under ytterligare högst 38 dagar för varje barn utöver det för-
sta.

För tid efter barnets fjärde levnadsår, räknat från barnets födelse eller där-

med likställd tidpunkt, lämnas föräldrapenning dock under högst 96 dagar
sammanlagt för föräldrarna, och vid flerbarnsfödsel under ytterligare högst
36 dagar för varje barn utöver det första.

33 §

3

Om en förälder har fått en förmån enligt utländsk lagstiftning, som

motsvarar föräldrapenning med anledning av ett barns födelse, ska den tid
som den utländska förmånen har lämnats för räknas av från det högsta antal
dagar som föräldrapenning kan lämnas för enligt 12 §.

Om rätten till föräldrapenning inträder först under sådan tid som avses i

12 § andra eller tredje stycket och den ena av föräldrarna eller båda har fått en
sådan utländsk förmån som ska räknas av enligt första stycket, ska avräk-
ningen göras från det högsta antal dagar som föräldrapenning hade kunnat
lämnas för enligt 12 § första stycket.

1 Prop. 2016/17:154, bet. 2016/17:SfU23, rskr. 2016/17:283.

2 Senaste lydelse 2013:999.

3 Senaste lydelse 2013:999.

SFS 2017:559

Utkom från trycket
den 19 juni 2017

background image

2

SFS 2017:559

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Antalet dagar för vilka föräldrapenning kan lämnas vid bosättning efter
första levnadsåret

45 a §

När det gäller föräldrapenning för sådan tid som avses i 12 § andra

stycket, ska vid flerbarnsfödsel föräldrapenning lämnas på sjukpenningnivå,
dock lägst på grundnivå.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för föräldrapenning som avser dagar

före ikraftträdandet.

3. Om föräldrapenning för ett barn har beviljats för dagar före ikraftträd-

andet ska 12 kap. 12 § i den äldre lydelsen tillämpas även för föräldrapenning
som avser dagar efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ÅSA REGNÉR

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)