SFS 2017:560 Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)

170560.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i studiestödsförordningen (2000:655);

utfärdad den 8 juni 2017.

Regeringen föreskriver att 3 kap. 2 och 9 a §§ och bilagan till studiestöds-

förordningen (2000:655) ska ha följande lydelse.

3 kap.

2 §

1

För studier vid de läroanstalter och utbildningar som anges i avdel-

ning A i bilagan får studiemedel lämnas först från och med det andra kalen-
derhalvåret det år då den studerande fyller 20 år. Studiemedel får dock lämnas
även dessförinnan för

1. de utbildningar som enligt förordningen (2013:871) om stöd för konst-

och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar har förklarats berättiga till
studiestöd enligt avdelning A 2,

2. utbildning enligt förordningen (2017:13) om behörighetsgivande förut-

bildning inom yrkeshögskolan som anges i avdelning A 2, och

3. de utbildningar som anges i avdelning A 3.

9 a §

2

Det högre bidragsbeloppet enligt 3

kap. 13 § studiestödslagen

(1999:1395) får lämnas för studier från och med det andra kalenderhalvåret
det år då den studerande fyller 20 år till och med det kalenderår då den stude-
rande fyller 24 år, om

1. den studerande i anslutning till
a) studiernas början är arbetslös och omfattas av ett utbildningskontrakt

enligt förordningen (2015:502) om viss samverkan om unga och nyanlända
och ska bedriva studier inom ramen för kontraktet,

b) den tidpunkt som den studerandes etableringsplan enligt lagen

(2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare har löpt ut
och därför har upphört att gälla, fortsätter att studera inom ramen för ett
sådant utbildningskontrakt som anges i a, eller

c) studiernas början är arbetslös och saknar en gymnasieexamen eller mot-

svarande kunskaper och är inskriven i jobbgarantin för ungdomar enligt för-
ordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar eller i jobb- och utveck-
lingsgarantin enligt förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgaran-
tin,

2. studierna bedrivs på grundläggande eller gymnasial nivå inom kommu-

nal vuxenutbildning eller motsvarande utbildning i folkhögskola, och

1 Senaste lydelse 2015:509.

2 Senaste lydelse 2017:109.

SFS 2017:560

Utkom från trycket
den 19 juni 2017

background image

2

SFS 2017:560

3. den studerande inte har bedrivit studier med studiestöd under de senaste

sex månaderna innan de studier, som kan ge rätt till det högre bidragsbelop-
pet, inleds.

Det högre bidragsbeloppet får lämnas till dess att den studerande får slut-

betyg från kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå, gymnasie-
examen från kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå eller ett studie-
omdöme från folkhögskola.

Det högre bidragsbeloppet lämnas inom ramen för anvisade medel och i

den ordning som ansökningarna kommer in till Centrala studiestödsnämnden.

Denna förordning träder i kraft den 3 juli 2017.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTRÖM

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

background image

3

SFS 2017:560

Bilaga

3

Förteckning över de läroanstalter och utbildningar vid vilka
studiestöd kan lämnas

Avdelning A

Ålder

I avdelning A anges de läroanstalter och utbildningar vid vilka studiestöd kan
lämnas i form av

– studiehjälp till och med det första kalenderhalvåret det år då den stude-

rande fyller 20 år (jfr 2 kap. 1 §), eller

– studiemedel från och med det andra kalenderhalvåret det år då den stude-

rande fyller 20 år (jfr 3 kap. 1 och 2 §§).

Studiemedel får dock lämnas även före 20 års ålder för
– de utbildningar som enligt förordningen (2013:871) om stöd för konst-

och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar har förklarats berättiga till
studiestöd enligt avdelning A 2,

– utbildning enligt förordningen (2017:13) om behörighetsgivande förut-

bildning inom yrkeshögskolan som anges i avdelning A 2, och

– de utbildningar som anges i avdelning A 3 (jfr 3 kap. 2 §).

Det högre bidragsbeloppet

Studier vid de läroanstalter och utbildningar som anges i avdelning A 1 kan
ge rätt till det högre bidragsbeloppet för grundskole- eller gymnasiestudier
(jfr 3 kap. 9 §).

Avskrivning av lån

Studier vid de läroanstalter och utbildningar som anges i avdelning A 1 och A
3 kan ge rätt till avskrivning av studielån (jfr 4 kap. 9 §).

Tid som studiemedel får lämnas för

För studier vid de läroanstalter och utbildningar som anges i avdelning A får
studiemedel lämnas vid studier på heltid under högst den tid som anges i
3 kap. 8 § andra och tredje styckena studiestödslagen (1999:1395).

A 1

Folkhögskola, utbildning på grundskolenivå och utbildning som motsvarar

kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Gymnasieskola inom skolväsendet
Internationell gymnasieutbildning för International Baccalaureate (IB)
Kommunal vuxenutbildning, utom i svenska för invandrare och uppdrags-

utbildning

Liber Hermods skola, utbildning på gymnasial nivå och utbildning för

vuxna på grundskolenivå

3 Senaste lydelse 2016:1370.

background image

4

SFS 2017:560

Lycée Français Saint-Louis, utbildning på gymnasial nivå
Tyska skolan, utbildning på gymnasial nivå
Utbildning enligt förordningen (2015:504) om statsbidrag för utbildning

som kombineras med traineejobb eller annat arbete

A 2

Flyinge AB, hovslagarutbildning
Folkhögskola, annan utbildning än sådan som anges i A 1 och B 1, dock

inte utbildning som motsvarar kommunal vuxenutbildning i svenska för
invandrare eller särskild utbildning för vuxna

Förberedande dansarutbildning i grundskolan
Stiftelsen Värmlands och Örebro läns skogsskola för Gammelkroppa

skogsskola, arbetsledarfortbildning

Samernas utbildningscentrum
Sveriges lantbruksuniversitet, seminörutbildning
Utbildningar som enligt förordningen (2013:871) om stöd för konst- och

kulturutbildningar och vissa andra utbildningar har förklarats berättiga till
studiestöd enligt avdelning A 2

Utbildning enligt förordningen (2017:13) om behörighetsgivande för-

utbildning inom yrkeshögskolan

Öster-Malma jaktvårdsskola

A 3

Statliga universitet och högskolor, utbildning enligt förordningen

(2007:432) om behörighetsgivande förutbildning vid universitet och högsko-
lor

Avdelning B

Ålder

I avdelning B anges de läroanstalter och utbildningar vid vilka studiestöd kan
lämnas i form av studiemedel utan den åldersbegränsning som gäller för
avdelning A (jfr 3 kap. 2 §).

Avskrivning av lån

Studier vid de läroanstalter och utbildningar som anges i avdelning B 2 kan
ingå i en högskoleexamen och därmed ge rätt till avskrivning av studielån (jfr
4 kap. 9 §).

Tid som studiemedel får lämnas för

För studier vid de läroanstalter och utbildningar som anges i avdelning B får
studiemedel lämnas vid studier på heltid under högst den tid som anges i
3 kap. 8 § första stycket studiestödslagen (1999:1395).

background image

5

SFS 2017:560

B 1

BF Scandinavian Aviation Academy AB, trafikflygarutbildning samt

ATPL-teori

Entry Point North AB, utbildning till flygledare
Ersta Sköndal Högskola AB
– kyrkokameral utbildning,
– teologisk baskurs 60 högskolepoäng, och
– påbyggnadsutbildning i psykosocialt arbete
Evangeliska Frikyrkan, pastors- och missionärsutbildning
Flygteoriskolan i Barkarby AB, ATPL-teori
Folkhögskola
– fritidsledarutbildning,
– utbildning till tolk mellan hörande och barndomsdöva, dövblinda, vuxen-

döva och hörselskadade, och

– yrkesutbildning motsvarande högst 80 veckors studier på heltid som

utgör påbyggnad till gymnasieskolan och som för tillträde kräver en gymna-
sieexamen eller motsvarande kunskaper

Johannelunds teologiska högskola, pastors- och missionärsutbildning
Korteboskolan
– pastors- och missionärsutbildning, och
– utbildning i kristen terapeutisk själavård
Kursverksamheten vid Uppsala universitet, kurs i svenska för utländsk

hälso- och sjukvårdspersonal

Marionetteatern, dockspelarutbildning
Metodistkyrkans nordiska teologiska seminarium, pastors- och missionärs-

utbildning

Missionsskolan Götabro, pastors- och missionärsutbildning
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
– påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer,
– tvåårig utbildning i skydd mot olyckor som leder fram till examen i

säkerhets- och räddningsarbete,

– utbildning som leder fram till examen som skorstensfejare,
– vidareutbildning som leder fram till examen som skorstensfejartekniker,

och

– vidareutbildningarna systematiskt säkerhetsarbete, räddningstjänst samt

tillsyn och olycksförebyggande arbete

Polishögskolan, polisprogrammet
Polisprogrammet, uppdragsutbildning vid Umeå universitet
Polisprogrammet, uppdragsutbildning vid Linnéuniversitetet
Polisprogrammet, uppdragsutbildning vid Södertörns högskola
Skandinaviska Naprapathögskolan AB, fyraårig naprapatutbildning
Statlig trafikflygarutbildning
Stiftelsen Rudolf Steinerhögskolan, lärarutbildning
Stiftelsen Skandinaviska Kiropraktorhögskolan, fyraårig kiropraktorutbild-

ning

Stiftelsen Waldorflärarhögskolan, lärar- och förskollärarutbildning
Stockholms katolska stifts prästseminarium
Svenska kyrkans utbildningsinstitut, utbildning till diakon, församlings-

pedagog, kyrkomusiker och präst

Utbildning inom yrkeshögskolan enligt lagen (2009:128) om yrkeshög-

skolan som inte är uppdragsutbildning eller behörighetsgivande förutbildning

background image

6

SFS 2017:560

Utbildningar som enligt förordningen (2013:871) om stöd för konst- och

kulturutbildningar och vissa andra utbildningar har förklarats berättiga till
studiestöd enligt avdelning B 1

Waldorfseminariet i Kungälv, lärarutbildning

B 2

Beckmans skola AB för Beckmans Designhögskola, konstnärlig kandidat-

examen

Ericastiftelsen, utbildning till psykoterapeutexamen samt därmed samman-

hängande fortbildning och vidareutbildning

Ersta Sköndal Högskola AB
– doktorsexamen inom området människan i välfärdssamhället,
– licentiatexamen inom området människan i välfärdssamhället,
– masterexamen i socialt arbete,
– masterexamen i vårdvetenskap,
– magisterexamen i omvårdnad,
– magisterexamen i socialt arbete,
– kandidatexamen i omvårdnad,
– kandidatexamen i socialt arbete,
– kandidatexamen i teologi,
– kandidatexamen, kyrkomusikalisk utbildning,
– högskoleexamen, kyrkomusikalisk utbildning,
– högskoleexamen, teologisk utbildning,
– konstnärlig kandidatexamen i kyrkomusik,
– konstnärlig högskoleexamen i kyrkomusik,
– sjuksköterskeexamen,
– socionomexamen, och
– specialistsjuksköterskeexamen
Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen för Johannelunds teologiska högskola
– kandidatexamen i teologi, och
– högskoleexamen, teologisk utbildning
Akademi för Ledarskap och Teologi för Örebro Teologiska Högskola
– kandidatexamen i teologi, och
– högskoleexamen, teologisk utbildning
Handelshögskolan i Stockholm
Newmaninstitutet
– kandidatexamen i filosofi,
– kandidatexamen i teologi, och
– högskoleexamen i teologi
Sophiahemmet, Ideell förening för Sophiahemmet Högskola
– doktorsexamen inom området människan i sjukdom, vård och hälsa,
– licentiatexamen inom området människan i sjukdom, vård och hälsa,
– magisterexamen i omvårdnad,
– kandidatexamen i omvårdnad,
– barnmorskeexamen,
– sjuksköterskeexamen, och
– specialistsjuksköterskeexamen
Statliga universitet och högskolor, utom när det gäller
– seminörutbildning vid Sveriges lantbruksuniversitet,

background image

7

SFS 2017:560

– utbildning enligt förordningen (2007:432) om behörighetsgivande för-

utbildning vid universitet och högskolor, eller

– utbildning enligt förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid

universitet och högskolor

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola för Chalmers tekniska högskola AB
Stiftelsen Högskolan i Jönköping (Internationella Handelshögskolan i Jön-

köping AB, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping AB, Häl-
sohögskolan i Jönköping AB, Tekniska Högskolan i Jönköping AB)

Stiftelsen Rödakorshemmet för Röda Korsets Högskola
Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI)
– kandidatexamen i musikpedagogik,
– högskoleexamen, musikpedagogisk utbildning, och
– högskoleexamen med inriktning logonomi
Stiftelsen Värmlands och Örebro läns skogsskola för Gammelkroppa

skogsskola, skogsteknikerexamen

Teologiska högskolan Stockholm AB (svb)
– doktorsexamen inom området teologi/religionsvetenskap,
– licentiatexamen inom området teologi/religionsvetenskap,
– masterexamen i teologi,
– magisterexamen i mänskliga rättigheter,
– magisterexamen i teologi,
– kandidatexamen i teologi,
– kandidatexamen i mänskliga rättigheter,
– högskoleexamen, teologisk utbildning, och
– högskoleexamen i mänskliga rättigheter

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;