SFS 2017:562 Lag om ändring i kulturmiljölagen (1988:950)

170562.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i kulturmiljölagen (1988:950);

utfärdad den 8 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om kulturmiljölagen

(1988:950)

2

dels att 5 kap. 2 § ska upphävas,
dels att 2 kap. 17 och 20 §§, 4 kap. 3, 11–13 och 18 §§ och 5 kap. 1, 10, 11

och 16 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 4 kap. 2 a § och 5 kap. 10 a §, av

följande lydelse.

2 kap.

17 §

3

Riksantikvarieämbetet får genom fyndfördelning överlåta statens rätt

till fornfynd på ett museum som åtar sig att förvalta det i framtiden på ett till-
fredställande sätt.

20 §

4

Länsstyrelsen prövar frågor om tillstånd att använda och medföra

metallsökare.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om avgifter för en ansökan om tillstånd.

4 kap.

2 a §

När en fråga om fastställelse av gränserna för en kyrkotomt uppkom-

mer, prövas frågan av länsstyrelsen.

När ett ärende om fastställelse av gränser tas upp av någon annan än ägaren

av området, ska ägaren underrättas om ärendet och ges tillfälle att yttra sig i
saken. Underrättelsen ska ske genom delgivning.

3 §

5

Kyrkobyggnader som är uppförda och kyrkotomter som har tillkommit

före utgången av år 1939 får inte på något väsentligt sätt ändras utan tillstånd
av länsstyrelsen.

I fråga om en kyrkobyggnad krävs alltid tillstånd för rivning, flyttning eller

ombyggnad av byggnaden liksom för ingrepp i eller ändring av dess exteriör

1 Prop. 2016/17:116, bet. 2016/17:KrU9, rskr. 2016/17:281.

2 Lagen omtryckt 2002:620.
Senaste lydelse av lagens rubrik 2013:548.

3 Senaste lydelse 2013:548.

4 Senaste lydelse 2013:548.

5 Senaste lydelse 1995:560.

SFS 2017:562

Utkom från trycket
den 26 juni 2017

background image

2

SFS 2017:562

och interiör med dess fasta inredning och konstnärliga utsmyckning samt för
ändring av dess färgsättning.

I fråga om en kyrkotomt krävs alltid tillstånd för utvidgning av tomten samt

för uppförande eller väsentlig ändring av byggnader, murar, portaler, andra
fasta anordningar och vegetation på tomten eller ändring av medveten gestalt-
ning av vegetationen.

Länsstyrelsen får ställa de villkor för tillståndet som är skäliga med hänsyn

till de förhållanden som föranleder ändringen. Villkoren får avse hur änd-
ringen ska utföras och den dokumentation som behövs.

11 §

I vården av en begravningsplats ska dess betydelse som en del av kul-

turmiljön beaktas. Begravningsplatsen ska vårdas och underhållas så att dess
kulturhistoriska värde inte minskas eller förvanskas.

12 §

6

Begravningsplatser enligt detta kapitel är sådana områden eller utrym-

men som avses i 1 kap. 1 § begravningslagen (1990:1144).

Bestämmelserna om begravningsplatser omfattar också sådana byggnader

på begravningsplatsen som inte är kyrkobyggnader, fasta anordningar som
murar och portaler samt vegetation.

13 §

7

I fråga om en begravningsplats som anlagts före utgången av år 1939

krävs tillstånd av länsstyrelsen

1. för att utvidga eller på något annat sätt väsentligt ändra begravningsplat-

sen,

2. för att där uppföra någon ny byggnad eller fast anordning eller riva eller

väsentligt ändra befintlig byggnad, fast anordning eller vegetation, eller

3. för att ändra medveten gestaltning av vegetationen.
Länsstyrelsen får ställa de villkor för tillståndet som är skäliga med hänsyn

till de förhållanden som föranleder ändringen. Villkoren får avse hur änd-
ringen ska utföras och den dokumentation som behövs.

18 §

8

Beslut enligt detta kapitel får överklagas till allmän förvaltningsdom-

stol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

5 kap.

1 §

9

Kulturföremål som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år och som

kan vara av stor betydelse för kulturarvet, får inte föras ut ur landet utan sär-
skilt tillstånd.

10 §

10

Tillstånd till utförsel ska ges, om föremålet inte är av stor betydelse

för kulturarvet.

10 a §

Vid bedömningen av om ett föremål är av stor betydelse för kultur-

arvet ska det beaktas om föremålet

6 Senaste lydelse 1990:1146.

7 Senaste lydelse 1999:304.

8 Senaste lydelse 1999:304.

9 Senaste lydelse 2000:265.

10 Senaste lydelse 2000:265.

background image

3

SFS 2017:562

1. är unikt eller sällsynt eller är särskilt kännetecknande för sin tid och sitt

kulturhistoriska sammanhang,

2. är knutet till en betydelsefull person eller händelse i svensk historia,
3. har ett betydelsefullt samband med en kulturmiljö eller är en del av en

kulturhistorisk samling av stor betydelse,

4. annars har särskild betydelse för forskning, eller
5. av annan synnerlig anledning bör bevaras i landet.

11 §

11

Även om ett föremål är av stor betydelse för kulturarvet ska tillstånd

till utförsel ges om

1. ägaren flyttar från Sverige för att bosätta sig i ett annat land,
2. föremålet genom arv, testamente eller bodelning har förvärvats av en

enskild person som är bosatt i ett annat land,

3. föremålet förs ut ur landet av en offentlig institution här i landet eller en

institution som får bidrag av stat, kommun eller landsting och det ska föras
tillbaka till Sverige,

4. föremålet förs ut av en enskild person för att användas i samband med

offentlig kulturverksamhet och det ska föras tillbaka till Sverige, eller

5. föremålet tillfälligt är i landet.
Även om ett föremål är av stor betydelse för kulturarvet får tillstånd till

utförsel ges om föremålet har förvärvats av en institution i utlandet.

16 §

Även om ett kulturföremål är av stor betydelse för kulturarvet, får

regeringen, om det finns synnerliga skäl, medge att föremålet förs ut ur lan-
det.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

11 Senaste lydelse 2000:265.

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017