SFS 2017:563 Museilag

170563.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Museilag;

utfärdad den 8 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 §

I denna lag finns bestämmelser om det allmänna museiväsendet. Med

det allmänna museiväsendet avses

1. statliga museer,
2. regionala museer,
3. kommunala museer, och
4. andra museer i vars styrelse eller motsvarande ledningsorgan mer än

hälften av antalet ledamöter är utsedda av stat, kommun eller landsting.

2 §

Med ett museum avses i denna lag en institution som är öppen för all-

mänheten och som förvärvar, bevarar, undersöker, förmedlar och ställer ut
materiella och immateriella vittnesbörd om människan och människans om-
värld.

3 §

Med museihuvudmän avses i denna lag staten, kommunerna och lands-

tingen.

Det som sägs om museihuvudmän gäller även den som utsett mer än hälf-

ten av antalet ledamöter i ett sådant museum som avses i 1 § 4.

Ändamål

4 § Ett museum ska utifrån sitt ämnesområde bidra till samhället och dess
utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbild-
ning.

Ansvarsfördelning

5 §

Museihuvudmännen ska säkerställa att ett museum har ett bestämmande

inflytande över verksamhetens innehåll.

Publik verksamhet

6 §

Utställningar och annan publik verksamhet vid ett museum ska vara

kunskapsbaserad och präglas av allsidighet och öppenhet.

1 Prop. 2016/17:116, bet. 2016/17:KrU9, rskr. 2016/17:281.

SFS 2017:563

Utkom från trycket
den 26 juni 2017

background image

2

SFS 2017:563

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

7 §

Utställningar och annan publik verksamhet vid ett museum ska vara till-

gänglig för alla och anpassad till användarnas olika förutsättningar.

Kunskapsuppbyggnad

8 §

Ett museum ska bidra till forskning och annan kunskapsuppbyggnad,

bland annat genom att ha hög kompetens inom sitt ämnesområde.

Förvaltning av samlingar

9 §

Ett museum ska aktivt förvalta sina samlingar för att nå verksamhetens

mål.

10 §

Regeringen får meddela föreskrifter om att de statliga museerna får

överlåta föremål ur sina samlingar till andra museer inom det allmänna muse-
iväsendet.

Regeringen får även meddela föreskrifter om förfoganden över sådana

föremål i de statliga museernas samlingar som har ett begränsat kulturhisto-
riskt värde.

Samverkan och spridning i hela landet

11 §

Museerna och museihuvudmännen ska samverka i syfte att ge alla till-

gång till museernas samlade resurser, bland annat genom att ställa föremål ur
de egna samlingarna till varandras förfogande.

12 §

Bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen (1991:900) om anknytning

till kommunens område eller dess medlemmar hindrar inte att ett kommunalt
museum avgiftsfritt ställer föremål ur sina samlingar till förfogande för ett
museum i det allmänna museiväsendet som är beläget utanför kommun-
gränsen.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.

På regeringens vägnar

STEFAN LÖFVEN

ALICE BAH KUHNKE
(Kulturdepartementet)