SFS 2017:564 Förordning om statliga museers förfoganden över museiföremål

170564.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statliga museers förfoganden över
museiföremål;

utfärdad den 8 juni 2017.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

I denna förordning finns bestämmelser om gåva och destruktion av

museiföremål i de statliga museernas samlingar. Bestämmelserna syftar till att
främja en aktiv förvaltning av de statliga museernas samlingar.

Förordningen är meddelad med stöd av 10 § museilagen (2017:563).

2 §

I förordningen (1996:1191) om överlåtelse av statens lösa egendom

finns bestämmelser för myndigheter under regeringen om försäljning och
byte av statens lösa egendom.

3 §

Med museiföremål avses i denna förordning sådan lös egendom som

ingår i de statliga museernas samlingar.

�vriga uttryck har samma betydelse som i museilagen (2017:563).

4 §

De statliga museerna ska vid tillämpningen av denna förordning beakta

egendomens kulturhistoriska och vetenskapliga värde ur ett långsiktigt per-
spektiv. �ven samlingarnas sammansättning och användarnas behov ska
beaktas.

5 §

De statliga museerna får genom gåva överlåta museiföremål till andra

museer i det allmänna museiväsendet.

6 §

De statliga museerna får genom gåva överlåta museiföremål som har ett

begränsat kulturhistoriskt och vetenskapligt värde till

1. annan offentlig verksamhet,
2. museer utanför det allmänna museiväsendet, och
3. ideell kulturarvsverksamhet.
Om museiföremålet inte bedöms kunna överlåtas enligt första stycket, får

det destrueras.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2017.

SFS 2017:564

Utkom från trycket
den 26 juni 2017

background image

2

SFS 2017:564

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)