SFS 2017:565 Förordning om ändring i förordningen (2011:578) om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen

170565.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:578) om
erkännande och verkställighet av beslut om
förverkande inom Europeiska unionen;

utfärdad den 8 juni 2017.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2011:578) om erkännande

och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen ska
införas en ny paragraf, 3 kap. 6 a §, av följande lydelse.

3 kap.

6 a §

Om det kan finnas hinder mot att överlämna egendom enligt 3 kap.

17 § fjärde stycket lagen (2011:423) om erkännande och verkställighet av
beslut om förverkande inom Europeiska unionen, ska Kronofogdemyndig-
heten samråda med och vid behov inhämta yttrande från Riksantikvarieämbe-
tet.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2017.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

SFS 2017:565

Utkom från trycket
den 26 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017