SFS 2017:566 Förordning om ändring i förordningen (1990:195) om vård av statens konst

170566.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1990:195) om vård av
statens konst;

utfärdad den 8 juni 2017.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (1990:195) om vård av sta-

tens konst ska införas en ny paragraf, 12 a §, av följande lydelse.

12 a §

Statens konstråd får genom gåva överlåta konstverk som tagits emot

av myndigheten enligt 12 § till annan offentlig verksamhet om konstverket
inte längre behövs för statens verksamhet, och

1. konstverket saknar marknadsvärde, eller
2. kostnaderna vid en försäljning skulle överstiga intäkterna.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2017.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

SFS 2017:566

Utkom från trycket
den 26 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017