SFS 2017:568 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

170568.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i plan- och bygglagen (2010:900);

utfärdad den 8 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 14 kap. 22 § plan- och bygglagen

(2010:900) ska ha följande lydelse.

14 kap.

22 § Vid bedömningen av en skadas betydelse enligt någon av bestämmel-
serna i 5�7 och 10�13 §§ ska hänsyn också tas till

1. andra beslut som avses i 5�7 och 10�13 §§,
2. beslut enligt 3 kap. 2 § kulturmiljölagen (1988:950),
3. beslut enligt 7 kap. 3, 5, 6, 9, 22 eller 24 § miljöbalken,
4. beslut som innebär att tillstånd enligt 7 kap. 11 § andra stycket eller

28 b�29 a §§ miljöbalken inte ges,

5. förelägganden eller förbud enligt 12 kap. 6 § fjärde stycket miljöbalken,
6. beslut som innebär att dispens inte ges i fråga om de bestämmelser som

avses i 1�5,

7. beslut enligt 18 § skogsvårdslagen (1979:429), och
8. inverkan av föreskrifter som har meddelats med stöd av 30 § skogs-

vårdslagen.

Första stycket gäller endast i fråga om beslut och föreskrifter som har med-

delats inom tio år före det senaste beslutet.

Att en talerätt eller rätt till ersättning eller inlösen med anledning av ett

beslut som avses i första stycket har gått förlorad till följd av bestämmelserna
i 15 kap. 4 § eller motsvarande bestämmelser i miljöbalken eller kulturmiljö-
lagen hindrar inte att hänsyn tas till beslutet.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Pontus Söderström
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2016/17:116, bet. 2016/17:KrU9, rskr. 2016/17:281.

SFS 2017:568

Utkom från trycket
den 26 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017