SFS 2017:569 Lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

170569.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:AIDIMB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:AIDINC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:AIDINC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:AIDIMB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:AIDINC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:AIDINC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:AIDIMB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:AIDIMB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:AIDINC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:AIDIMB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:AIDIMB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:AIDIMB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:AIDINC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:AIDIMB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:AIDINC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:17px;font-family:AIDIMB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i radio- och tv-lagen (2010:696);</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 15 juni 2017.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:281px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 13 kap. 2, 5 och 18 �� och 18 kap. 5</p> <p style="position:absolute;top:300px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">och 7 �� radio- och tv-lagen (2010:696) ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>13 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:370px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:368px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:370px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheten f�r press, radio och tv ska best�mma s�ndningsomr�de-</p> <p style="position:absolute;top:387px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">nas omfattning f�r analog kommersiell radio med h�nsyn till vad som fr�mjar<br/>konkurrens och m�ngfald p� hela radioomr�det och ger f�ruts�ttningar f�r en<br/>livskraftig kommersiell radio.</p> <p style="position:absolute;top:440px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheten ska samr�da med Post- och telestyrelsen i fr�gor om s�nd-</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ningsomr�denas omfattning.</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Flera tillst�nd kan ges f�r samma s�ndningsomr�de.</p> <p style="position:absolute;top:509px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:509px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">En fysisk eller juridisk person f�r inte f�rfoga �ver mer �n ett tillst�nd</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">att s�nda analog kommersiell radio inom ett s�ndningsomr�de, om det finns<br/>sk�l att anta att det kan inverka menligt p� konkurrensen.</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:577px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett tillst�nd att s�nda analog kommersiell radio f�r �verl�tas om Myn-</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">digheten f�r press, radio och tv medger det. S�dant medgivande f�r bara l�m-<br/>nas om f�rv�rvaren uppfyller kriterierna enligt 4 � andra stycket och det inte<br/>finns sk�l att anta att �verl�telsen skulle inverka menligt p� konkurrensen i<br/>s�ndningsomr�det.</p> <p style="position:absolute;top:666px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">En �verl�telse som inte medges �r utan verkan.</p> <p style="position:absolute;top:710px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>18 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:736px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:734px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">4</p> <p style="position:absolute;top:735px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Tillst�nd att s�nda kommersiell radio f�r �terkallas om </p> <p style="position:absolute;top:753px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. tillst�ndshavaren inte inlett s�ndningsverksamheten inom sex m�nader</p> <p style="position:absolute;top:770px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">efter tillst�ndets b�rjan, </p> <p style="position:absolute;top:788px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. tillst�ndshavaren inte utnyttjat r�tten att s�nda eller s�nt endast i obetyd-</p> <p style="position:absolute;top:805px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">lig omfattning under en sammanh�ngande tid av minst fyra veckor, </p> <p style="position:absolute;top:822px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. tillst�ndshavaren v�sentligt brutit mot n�gon av 14 kap. 2 � samt 15 kap.</p> <p style="position:absolute;top:840px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">14 och 810 ��, eller</p> <p style="position:absolute;top:885px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2016/17:136, bet. 2016/17:KU28, rskr. 2016/17:297.</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2015:808.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2015:808. �ndringen inneb�r bl.a. att andra stycket tas bort.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">4 Senaste lydelse 2015:808.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:569</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 26 juni 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2017:569</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft22">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2017</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">4. domstol har funnit att ett program innefattat ett yttrandefrihetsbrott som</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">inneb�r ett allvarligt missbruk av yttrandefriheten.</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">F�rfogar en fysisk eller juridisk person, utan till�telse fr�n Myndigheten</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">f�r press, radio och tv, �ver mer �n ett tillst�nd f�r analog kommersiell radio i<br/>ett s�ndningsomr�de, och finns det sk�l att anta att f�rfogandet kan inverka<br/>menligt p� konkurrensen, f�r det eller de tillst�nd �terkallas som har l�mnats<br/>efter det f�rsta tillst�ndet.</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Har Myndigheten f�r press, radio och tv medgett �verl�telse trots att till-</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">st�ndshavaren redan f�rfogar �ver tillst�nd att s�nda analog kommersiell<br/>radio i samma s�ndningsomr�de, och finns det sk�l att anta att �verl�telsen<br/>kan inverka menligt p� konkurrensen, f�r tillst�ndet �terkallas endast om<br/>beslutet om �verl�telsen grundats p� felaktiga eller ofullst�ndiga uppgifter<br/>fr�n tillst�ndshavaren. �terkallelsen ska d� avse det eller de tillst�nd som<br/>�verl�tits.</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Om staten, landsting eller kommuner innehar ett tillst�nd att s�nda kom-</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">mersiell radio p� det s�tt som anges i 13 kap. 4 � andra stycket ska Myndig-<br/>heten f�r press, radio och tv �terkalla det tillst�ndet.</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:364px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Beslut om �terkallelse av tillst�nd enligt 24 �� och 5 � f�rsta och fj�rde</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">styckena f�r fattas endast om det i betraktande av sk�len f�r �tg�rden inte<br/>framst�r som alltf�r ingripande.</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Beslut om �terkallelse av tillst�nd enligt 5 � andra och tredje styckena f�r</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">fattas endast om �tg�rden st�r i rimlig proportion till m�jligheterna att fr�mja<br/>konkurrens och m�ngfald i s�ndningsomr�det.</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Beslut om �ndring av tillst�nd enligt 2 � andra stycket 2 f�r fattas endast</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">om tillst�ndshavarens r�tt enligt 4 kap. 4 � kan tillvaratas.</p> <p style="position:absolute;top:522px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft24">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2017.<br/>2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande f�r tillst�nd som har beviljats f�re</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:626px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ALICE BAH KUHNKE</p> <p style="position:absolute;top:643px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft24">Helena Swenz�n<br/>(Kulturdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i radio- och tv-lagen (2010:696);

utf�rdad den 15 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 13 kap. 2, 5 och 18 �� och 18 kap. 5

och 7 �� radio- och tv-lagen (2010:696) ska ha f�ljande lydelse.

13 kap.

2 �

2

Myndigheten f�r press, radio och tv ska best�mma s�ndningsomr�de-

nas omfattning f�r analog kommersiell radio med h�nsyn till vad som fr�mjar
konkurrens och m�ngfald p� hela radioomr�det och ger f�ruts�ttningar f�r en
livskraftig kommersiell radio.

Myndigheten ska samr�da med Post- och telestyrelsen i fr�gor om s�nd-

ningsomr�denas omfattning.

Flera tillst�nd kan ges f�r samma s�ndningsomr�de.

5 �

En fysisk eller juridisk person f�r inte f�rfoga �ver mer �n ett tillst�nd

att s�nda analog kommersiell radio inom ett s�ndningsomr�de, om det finns
sk�l att anta att det kan inverka menligt p� konkurrensen.

18 �

3

Ett tillst�nd att s�nda analog kommersiell radio f�r �verl�tas om Myn-

digheten f�r press, radio och tv medger det. S�dant medgivande f�r bara l�m-
nas om f�rv�rvaren uppfyller kriterierna enligt 4 � andra stycket och det inte
finns sk�l att anta att �verl�telsen skulle inverka menligt p� konkurrensen i
s�ndningsomr�det.

En �verl�telse som inte medges �r utan verkan.

18 kap.

5 �

4

Tillst�nd att s�nda kommersiell radio f�r �terkallas om

1. tillst�ndshavaren inte inlett s�ndningsverksamheten inom sex m�nader

efter tillst�ndets b�rjan,

2. tillst�ndshavaren inte utnyttjat r�tten att s�nda eller s�nt endast i obetyd-

lig omfattning under en sammanh�ngande tid av minst fyra veckor,

3. tillst�ndshavaren v�sentligt brutit mot n�gon av 14 kap. 2 � samt 15 kap.

14 och 810 ��, eller

1 Prop. 2016/17:136, bet. 2016/17:KU28, rskr. 2016/17:297.

2 Senaste lydelse 2015:808.

3 Senaste lydelse 2015:808. �ndringen inneb�r bl.a. att andra stycket tas bort.

4 Senaste lydelse 2015:808.

SFS 2017:569

Utkom fr�n trycket
den 26 juni 2017

background image

2

SFS 2017:569

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

4. domstol har funnit att ett program innefattat ett yttrandefrihetsbrott som

inneb�r ett allvarligt missbruk av yttrandefriheten.

F�rfogar en fysisk eller juridisk person, utan till�telse fr�n Myndigheten

f�r press, radio och tv, �ver mer �n ett tillst�nd f�r analog kommersiell radio i
ett s�ndningsomr�de, och finns det sk�l att anta att f�rfogandet kan inverka
menligt p� konkurrensen, f�r det eller de tillst�nd �terkallas som har l�mnats
efter det f�rsta tillst�ndet.

Har Myndigheten f�r press, radio och tv medgett �verl�telse trots att till-

st�ndshavaren redan f�rfogar �ver tillst�nd att s�nda analog kommersiell
radio i samma s�ndningsomr�de, och finns det sk�l att anta att �verl�telsen
kan inverka menligt p� konkurrensen, f�r tillst�ndet �terkallas endast om
beslutet om �verl�telsen grundats p� felaktiga eller ofullst�ndiga uppgifter
fr�n tillst�ndshavaren. �terkallelsen ska d� avse det eller de tillst�nd som
�verl�tits.

Om staten, landsting eller kommuner innehar ett tillst�nd att s�nda kom-

mersiell radio p� det s�tt som anges i 13 kap. 4 � andra stycket ska Myndig-
heten f�r press, radio och tv �terkalla det tillst�ndet.

7 �

Beslut om �terkallelse av tillst�nd enligt 24 �� och 5 � f�rsta och fj�rde

styckena f�r fattas endast om det i betraktande av sk�len f�r �tg�rden inte
framst�r som alltf�r ingripande.

Beslut om �terkallelse av tillst�nd enligt 5 � andra och tredje styckena f�r

fattas endast om �tg�rden st�r i rimlig proportion till m�jligheterna att fr�mja
konkurrens och m�ngfald i s�ndningsomr�det.

Beslut om �ndring av tillst�nd enligt 2 � andra stycket 2 f�r fattas endast

om tillst�ndshavarens r�tt enligt 4 kap. 4 � kan tillvaratas.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2017.
2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande f�r tillst�nd som har beviljats f�re

ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

ALICE BAH KUHNKE

Helena Swenz�n
(Kulturdepartementet)

;