SFS 2017:569 Lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

170569.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696);

utfärdad den 15 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 13 kap. 2, 5 och 18 §§ och 18 kap. 5

och 7 §§ radio- och tv-lagen (2010:696) ska ha följande lydelse.

13 kap.

2 §

2

Myndigheten för press, radio och tv ska bestämma sändningsområde-

nas omfattning för analog kommersiell radio med hänsyn till vad som främjar
konkurrens och mångfald på hela radioområdet och ger förutsättningar för en
livskraftig kommersiell radio.

Myndigheten ska samråda med Post- och telestyrelsen i frågor om sänd-

ningsområdenas omfattning.

Flera tillstånd kan ges för samma sändningsområde.

5 §

En fysisk eller juridisk person får inte förfoga över mer än ett tillstånd

att sända analog kommersiell radio inom ett sändningsområde, om det finns
skäl att anta att det kan inverka menligt på konkurrensen.

18 §

3

Ett tillstånd att sända analog kommersiell radio får överlåtas om Myn-

digheten för press, radio och tv medger det. Sådant medgivande får bara läm-
nas om förvärvaren uppfyller kriterierna enligt 4 § andra stycket och det inte
finns skäl att anta att överlåtelsen skulle inverka menligt på konkurrensen i
sändningsområdet.

En överlåtelse som inte medges är utan verkan.

18 kap.

5 §

4

Tillstånd att sända kommersiell radio får återkallas om

1. tillståndshavaren inte inlett sändningsverksamheten inom sex månader

efter tillståndets början,

2. tillståndshavaren inte utnyttjat rätten att sända eller sänt endast i obetyd-

lig omfattning under en sammanhängande tid av minst fyra veckor,

3. tillståndshavaren väsentligt brutit mot någon av 14 kap. 2 § samt 15 kap.

1�4 och 8�10 §§, eller

1 Prop. 2016/17:136, bet. 2016/17:KU28, rskr. 2016/17:297.

2 Senaste lydelse 2015:808.

3 Senaste lydelse 2015:808. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

4 Senaste lydelse 2015:808.

SFS 2017:569

Utkom från trycket
den 26 juni 2017

background image

2

SFS 2017:569

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

4. domstol har funnit att ett program innefattat ett yttrandefrihetsbrott som

innebär ett allvarligt missbruk av yttrandefriheten.

Förfogar en fysisk eller juridisk person, utan tillåtelse från Myndigheten

för press, radio och tv, över mer än ett tillstånd för analog kommersiell radio i
ett sändningsområde, och finns det skäl att anta att förfogandet kan inverka
menligt på konkurrensen, får det eller de tillstånd återkallas som har lämnats
efter det första tillståndet.

Har Myndigheten för press, radio och tv medgett överlåtelse trots att till-

ståndshavaren redan förfogar över tillstånd att sända analog kommersiell
radio i samma sändningsområde, och finns det skäl att anta att överlåtelsen
kan inverka menligt på konkurrensen, får tillståndet återkallas endast om
beslutet om överlåtelsen grundats på felaktiga eller ofullständiga uppgifter
från tillståndshavaren. �&terkallelsen ska då avse det eller de tillstånd som
överlåtits.

Om staten, landsting eller kommuner innehar ett tillstånd att sända kom-

mersiell radio på det sätt som anges i 13 kap. 4 § andra stycket ska Myndig-
heten för press, radio och tv återkalla det tillståndet.

7 §

Beslut om återkallelse av tillstånd enligt 2�4 §§ och 5 § första och fjärde

styckena får fattas endast om det i betraktande av skälen för åtgärden inte
framstår som alltför ingripande.

Beslut om återkallelse av tillstånd enligt 5 § andra och tredje styckena får

fattas endast om åtgärden står i rimlig proportion till möjligheterna att främja
konkurrens och mångfald i sändningsområdet.

Beslut om ändring av tillstånd enligt 2 § andra stycket 2 får fattas endast

om tillståndshavarens rätt enligt 4 kap. 4 § kan tillvaratas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för tillstånd som har beviljats före

ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)