SFS 2017:572 Förordning om ändring i förordningen (1996:1190) om överlåtelse av statens fasta egendom, m.m.

170572.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:1190) om
överlåtelse av statens fasta egendom, m.m.;

utfärdad den 15 juni 2017.

Regeringen föreskriver att 18 § förordningen (1996:1190) om överlåtelse

av statens fasta egendom, m.m. ska ha följande lydelse.

18 §

Vid försäljning av fast egendom till en kommun för samhällsbygg-

nadsändamål ska pris och övriga villkor för överlåtelsen bestämmas genom
förhandlingar mellan kommunen och den fastighetsförvaltande myndigheten
eller en av regeringen utsedd särskild förhandlare. Inom ramen för förhand-
lingarna får en part begära in ett yttrande från Lantmäteriet om värdet på
egendomen.

Om parterna inte kan enas om pris och övriga villkor får en part överlämna

frågan till regeringen tillsammans med ett sådant yttrande som avses i första
stycket.

Ett sådant yttrande som avses i första stycket ska vara vägledande vid be-

stämningen av pris och övriga villkor för överlåtelsen.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2017.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden som har överlämnats till

regeringen före den 1 augusti 2017.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

SFS 2017:572

Utkom från trycket
den 26 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017