SFS 2017:573 Förordning om ändring i förordningen (2016:383) om intelligenta transportsystem vid vägtransporter

170573.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2016:383) om
intelligenta transportsystem vid vägtransporter;

utfärdad den 15 juni 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2016:383) om intelligenta

transportsystem vid vägtransporter

dels att 2 och 5�8 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 4 a §, av följande lydelse.

2 §

I följande författningar finns bestämmelser av betydelse för tillämp-

ningen av denna förordning:

1. Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 885/2013 av den 15 maj

2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets ITS-direktiv 2010/
40/EU vad gäller tillhandahållande av informationstjänster för säkra och
skyddade parkeringsplatser för lastbilar och kommersiella fordon.

2. Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 886/2013 av den 15 maj

2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/
EU vad gäller data och förfaranden för kostnadsfritt tillhandahållande, när så
är möjligt, av ett minimum av vägsäkerhetsrelaterad universell trafikinforma-
tion för användare.

3. Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/962 av den 18 de-

cember 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv
2010/40/EU vad gäller tillhandahållande av EU-omfattande realtids-
trafikinformationstjänster.

4 a §

Trafikverket ska efter ansökan utse prioriterade zoner enligt artikel 1 i

kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/962.

5 §

Trafikverket ska fullgöra de uppgifter som åligger Sverige i fråga om åt-

komstpunkter enligt

1. artikel 5.2 och 5.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 885/

2013,

2. artikel 7.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 886/2013,
3. artikel 3.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/962.

6 §

Transportstyrelsen ska vara behörigt nationellt organ enligt

1. artikel 8.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 885/2013,
2. artikel 9.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 886/2013,
3. artikel 11.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/962.

SFS 2017:573

Utkom från trycket
den 26 juni 2017

background image

2

SFS 2017:573

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

7 §

Transportstyrelsen ska löpande informera och tillhandahålla Europeiska

kommissionen de uppgifter som åligger Sverige enligt

1. artikel 9 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 885/2013,
2. artikel 10 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 886/2013,
3. artikel 12 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/962.

8 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av

denna förordning, av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 885/
2013, av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 886/2013 och av
kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/962.

Denna förordning träder i kraft den 13 juli 2017.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)