SFS 2017:574 Förordning om ändring i förordningen (2016:1264) om ersättning för kostnader i samband med vissa identitetskontroller vid transporter som utförs med buss, tåg eller passagerarfartyg till Sverige från en annan stat

170574.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2016:1264) om
ersättning för kostnader i samband med vissa
identitetskontroller vid transporter som utförs
med buss, tåg eller passagerarfartyg till Sverige
från en annan stat;

utfärdad den 15 juni 2017.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2016:1264) om ersättning för

kostnader i samband med vissa identitetskontroller vid transporter som utförs
med buss, tåg eller passagerarfartyg till Sverige från en annan stat

ska ha föl-

jande lydelse.

4 §

Ersättning lämnas, i mån av tillgång på medel, för skäliga kostnader

som en transportör har haft för identitetskontroller som utförs enligt föreskrif-
ter som regeringen har meddelat med stöd av 3 § lagen (2015:1073) om sär-
skilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre
säkerheten i landet. Ersättningen lämnas endast för kostnader som har upp-
kommit under giltighetstiden för sådana föreskrifter.

Ersättning lämnas även, i mån av tillgång på medel, för skäliga avveck-

lingskostnader som en transportör har haft på grund av identitetskontroller
som har utförts enligt sådana föreskrifter som avses i första stycket. Ersätt-
ningen lämnas endast för kostnader som har uppkommit senast tre månader
efter det att giltighetstiden för sådana föreskrifter som har gått ut.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2017.
2. Ersättning för avvecklingskostnader enligt 4 § i den nya lydelsen lämnas

dock för tid från och med den 4 maj 2017.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

SFS 2017:574

Utkom från trycket
den 26 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017