SFS 2017:575 Lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

170575.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk
verksamhet;

utfärdad den 15 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1984:3) om kärntek-

nisk verksamhet

3

dels att 2, 4, 5, 10–10 b, 11–13, 19, 20 och 25 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 3 a och 16 a §§, av följande

lydelse.

2 §

4

I denna lag avses med

1. kärnteknisk anläggning:
a) anläggning för utvinning av kärnenergi (kärnkraftsreaktor),
b) annan anläggning i vilken en självunderhållande kärnreaktion kan ske,

såsom forskningsreaktor,

c) anläggning för utvinning, framställning, hantering, bearbetning, förvaring

som avses bli bestående (slutförvaring) eller annan förvaring (lagring) av
kärnämne, och

d) anläggning för hantering, bearbetning, lagring eller slutförvaring av

kärnavfall,

2. kärnämne:
a) uran, plutonium eller annat ämne som används eller kan användas för ut-

vinning av kärnenergi (kärnbränsle) eller förening i vilken sådant ämne ingår,

b) torium eller annat ämne som är ägnat att omvandlas till kärnbränsle eller

förening i vilken sådant ämne ingår, och

c) använt kärnbränsle som inte har placerats i slutförvar,
3. kärnavfall:
a) använt kärnbränsle som har placerats i slutförvar,
b) radioaktivt ämne som har bildats i en kärnteknisk anläggning och som

inte har framställts eller tagits ur anläggningen för att användas i undervis-
nings- eller forskningssyfte eller för medicinska, jordbrukstekniska eller kom-
mersiella ändamål,

c) material eller annat som har tillhört en kärnteknisk anläggning och blivit

radioaktivt förorenat samt inte längre ska användas i en sådan anläggning, och

d) radioaktiva delar av en kärnteknisk anläggning som avvecklas,

1 Prop. 2016/17:157, bet. 2016/17:FöU13, rskr. 2016/17:313.

2 Jfr rådets direktiv 2009/71/Euratom av den 25 juni 2009 om upprättande av ett
gemenskapsramverk för kärnsäkerhet vid kärntekniska anläggningar, i lydelsen enligt
rådets direktiv 2014/87/Euratom.

3 Lagen omtryckt 1992:1536.

4 Senaste lydelse 2010:948.

SFS 2017:575

Utkom från trycket
den 28 juni 2017

background image

2

SFS 2017:575

4. permanent avstängd kärnkraftsreaktor: en kärnkraftsreaktor där verk-

samheten med elproduktion har upphört och inte kommer att återupptas eller
en reaktor som inte har levererat el till elnätet de senaste fem åren,

5. kärnteknisk utrustning:
a) utrustning eller material som särskilt har konstruerats eller ställts i ord-

ning för bearbetning, användning eller framställning av kärnämne, och

b) utrustning eller material som kan användas för framställning av kärn-

laddningar, och

6. radiologisk nödsituation: en plötsligt inträffad händelse som
a) inbegriper en strålkälla,
b) har medfört eller kan befaras medföra skada, och
c) kräver omedelbara åtgärder.

3 a §

En kärnteknisk anläggning ska konstrueras, lokaliseras, uppföras, tas i

drift, drivas och avvecklas så att radiologiska nödsituationer undviks och, om
en radiologisk nödsituation ändå inträffar, att konsekvenserna av nödsituatio-
nen kan hanteras.

4 §

5

Säkerheten vid kärnteknisk verksamhet ska upprätthållas genom att de

åtgärder vidtas som krävs för att

1. förebygga fel i utrustning, felaktig funktion hos utrustning, felaktigt

handlande, sabotage eller annat som kan leda till en radiologisk nödsituation
samt begränsa och fördröja utsläpp av radioaktiva ämnen om en nödsituation
ändå inträffar,

2. i ett tidigt skede av en radiologisk nödsituation förhindra sådana utsläpp

av radioaktiva ämnen som skulle medföra att skyddsåtgärder måste vidtas
utanför den kärntekniska anläggningen men inte kommer att kunna vidtas på
grund av tidsbrist,

3. förhindra sådana stora utsläpp av radioaktiva ämnen som skulle medföra

att skyddsåtgärder måste vidtas och inte kan begränsas i tid och rum, och

4. förhindra olovlig befattning med kärnämne eller kärnavfall.

5 §

6

Det är förbjudet att utan tillstånd enligt denna lag bedriva kärnteknisk

verksamhet. Frågor om tillstånd prövas av regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer.

10 §

7

Den som har tillstånd till kärnteknisk verksamhet ansvarar för säker-

heten i verksamheten och ska

1. fortlöpande och systematiskt värdera, verifiera och, så långt det är möj-

ligt och rimligt, förbättra säkerheten i verksamheten och vid anläggningar där
verksamheten bedrivs med hänsyn till

a) de förhållanden under vilka verksamheten bedrivs,
b) hur utrustningar och anläggningar påverkas av drift och ålder,
c) erfarenheter från verksamheten och liknande verksamheter, och
d) utvecklingen inom vetenskap och teknik,
2. vidta de åtgärder som anges i 4 § med hänsyn till de förhållanden under

vilka verksamheten bedrivs,

5 Senaste lydelse 2006:339.

6 Senaste lydelse 2006:339.

7 Senaste lydelse 2010:948.

background image

3

SFS 2017:575

3. vidta de åtgärder som behövs för att på ett säkert sätt hantera och slutför-

vara kärnavfall eller kärnämne som inte används på nytt, om avfallet eller
ämnet har uppkommit i verksamheten,

4. vidta de åtgärder som behövs för att på ett säkert sätt avveckla och riva

anläggningar som verksamheten inte längre ska bedrivas i till dess att all
verksamhet vid anläggningarna har upphört och allt kärnämne och allt kärn-
avfall placerats i ett slutförvar som slutligt förslutits, och

5. i samband med en radiologisk nödsituation, ett hot eller en annan lik-

nande omständighet snarast till den myndighet som avses i 16 § lämna sådana
upplysningar som har betydelse för bedömningen av säkerheten och, om hän-
delsen avser en kärnkraftsreaktor, överföra värden för processparametrar för
reaktorn.

10 a §

8

Den som har tillstånd att inneha eller driva en kärnteknisk anlägg-

ning ska minst vart tionde år göra en ny systematisk helhetsbedömning av
säkerheten och strålskyddet och hur dessa uppfyller kraven enligt denna lag,
strålskyddslagen (1988:220) och miljöbalken och enligt föreskrifter som har
meddelats och villkor som har beslutats med stöd av dessa lagar.

I helhetsbedömningen ska tillståndshavaren ta ställning till hur säkerheten

och strålskyddet kan upprätthållas och förbättras fram till nästa helhets-
bedömning eller till dess att anläggningen har avvecklats. Särskild hänsyn ska
tas till de omständigheter som anges i 10 § 1 a–d.

Helhetsbedömningen och de åtgärder som den föranleder ska redovisas till

den myndighet som avses i 16 §.

10 b §

9

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om

1. åtgärder som ska vidtas och information som ska lämnas för att uppfylla

kraven i 10 §,

2. hur en bedömning enligt 10 a § ska göras, och
3. att en bedömning enligt 10 a § av säkerhetsskäl ska göras oftare än vart

tionde år.

11 §

Den som har tillstånd att inneha eller driva en kärnkraftsreaktor ska

svara för att den allsidiga forsknings- och utvecklingsverksamhet bedrivs som
behövs för att det som föreskrivs i 10 § 3 och 4 ska kunna fullgöras.

12 §

Den som har tillstånd att inneha eller driva en kärnkraftsreaktor ska

vart tredje år i samråd med övriga reaktorinnehavare upprätta eller låta upp-
rätta ett program för den allsidiga forsknings- och utvecklingsverksamhet och
de övriga åtgärder som ska vidtas enligt 10 § 3 och 4 och 11 §. Programmet
ska dels innehålla en översikt över samtliga åtgärder som kan bli behövliga,
dels närmare ange de åtgärder som avses bli vidtagna inom en tidrymd om
minst sex år. Programmet ska skickas till regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer för att granskas och utvärderas. I samband med gransk-
ningen och utvärderingen får de villkor ställas som behövs för den fortsatta
forsknings- och utvecklingsverksamheten.

8 Senaste lydelse 2010:948.

9 Senaste lydelse 2010:948.

background image

4

SFS 2017:575

13 §

10

Den som har tillstånd till kärnteknisk verksamhet ska

1. svara för kostnaderna för de åtgärder som avses i 10–12 §§, och
2. ha en organisation för verksamheten med ekonomiska, administrativa

och personella resurser som är tillräckliga för att kunna fullgöra

a) de åtgärder som avses i 10–12 §§,
b) åtgärder som följer av villkor som har beslutats eller föreskrifter som har

meddelats med stöd av denna lag,

c) skyddsåtgärder i händelse av driftstörningar eller haverier i anlägg-

ningen, och

3. i fråga om entreprenörer som vidtar åtgärder på uppdrag av tillstånds-

havaren, och i fråga om sådana entreprenörers underentreprenörer, säkerställa
att de har de personella resurser med lämpliga kvalifikationer och färdigheter
som krävs för att tillståndshavaren ska kunna fullgöra sina skyldigheter.

I fråga om skyldighet för tillståndshavare att svara för vissa kostnader som

staten har och säkerställa finansieringen av de kostnader som avses i första
stycket finns bestämmelser i lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för
hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet.

16 a §

Den som har tillstånd till en kärnteknisk verksamhet ska ge tillsyns-

myndigheten möjlighet till insyn i och granskning av hur säkerhetskraven
följs i fråga om uppgifter som utförs av leverantörer eller deras underleveran-
törer eller av entreprenörer, underentreprenörer eller andra uppdragstagare.

19 §

Den som har tillstånd att driva en sådan kärnteknisk anläggning som

avses i 2 § 1 a eller b eller en anläggning för framställning, hantering, bear-
betning, lagring eller slutförvaring av kärnämne eller kärnavfall ska

1. ge den lokala säkerhetsnämnd som regeringen bestämmer insyn i säker-

hets- och strålskyddsarbetet vid anläggningen, och

2. se till att arbetstagarna och allmänheten har tillgång till information om

säkerheten vid anläggningen vid normala driftsförhållanden.

Ytterligare bestämmelser om skyldighet att lämna underrättelser och infor-

mation finns i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och i föreskrifter som
har meddelats med stöd av den lagen.

20 §

Insynen enligt 19 § första stycket 1 ska göra det möjligt för den lokala

säkerhetsnämnden att få information om det säkerhets- och strålskyddsarbete
som har utförts eller planeras vid anläggningen och ställa samman material för
att informera allmänheten om detta arbete.

25 §

11

Till böter eller fängelse i högst två år döms den som med uppsåt eller

av oaktsamhet

1. bedriver kärnteknisk verksamhet utan tillstånd enligt 5 § första stycket

eller 5 a § första stycket,

2. åsidosätter sin anmälningsskyldighet enligt 7 a–7 c §§,
3. åsidosätter villkor som har beslutats med stöd av denna lag, eller
4. åsidosätter föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av denna

lag.

10 Senaste lydelse 2010:948.

11 Senaste lydelse 2010:948.

background image

5

SFS 2017:575

Den som i övrigt med uppsåt eller av grov oaktsamhet bryter mot 10 § för-

sta stycket 1, 2, 3 eller 4 döms till böter eller fängelse i högst två år.

Ansvar ska inte dömas ut enligt denna paragraf, om ansvar för gärningen

kan dömas ut enligt 40 § atomansvarighetslagen (1968:45).

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017