SFS 2017:576 Lag om ändring i lagen (2010:973) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

170576.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:973) om ändring i lagen
(1984:3) om kärnteknisk verksamhet;

utfärdad den 15 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 25 § lagen (1984:3) i stället för ly-

delsen enligt lagen (2010:973) om ändring i den lagen ska ha följande lydelse.

25 §

2

Till böter eller fängelse i högst två år döms den som med uppsåt eller

av oaktsamhet

1. bedriver kärnteknisk verksamhet utan tillstånd enligt 5 § första stycket

eller 5 a § första stycket,

2. åsidosätter sin anmälningsskyldighet enligt 7 a�7 c §§,
3. åsidosätter villkor som har beslutats med stöd av denna lag, eller
4. åsidosätter föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av denna

lag.

Den som i övrigt med uppsåt eller av grov oaktsamhet bryter mot 10 § för-

sta stycket 1, 2, 3 eller 4 döms till böter eller fängelse i högst två år.

Ansvar ska inte dömas ut enligt denna paragraf, om ansvar för gärningen

kan dömas ut enligt 57 § lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid
radiologiska olyckor.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Prop. 2016/17:157, bet. 2016/17:FöU13, rskr. 2016/17:313.

2 Senaste lydelse 2010:948.

SFS 2017:576

Utkom från trycket
den 28 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017