SFS 2017:577 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

170577.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 15 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 kap. 12 § socialförsäkringsbalken

ska ha följande lydelse.

5 kap.

12 §

Till den som enligt utlänningslagen (2005:716) behöver ha uppehålls-

tillstånd i Sverige får bosättningsbaserade förmåner lämnas tidigast från och
med den dag då ett sådant tillstånd börjar gälla men inte för längre tid tillbaka
än tre månader före det att tillståndet beviljades. Om det finns synnerliga skäl,
får förmåner lämnas även om uppehållstillstånd inte har beviljats.

Till den som har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd får bosätt-

ningsbaserade förmåner lämnas utan hinder av att tillståndet har upphört att
gälla, om en ansökan om fortsatt uppehållstillstånd har kommit in till Migra-
tionsverket innan det tidigare tillståndet har upphört att gälla och ansökan
avser ett fortsatt tillstånd på samma grund eller ett nytt tillstånd med stöd av
någon bestämmelse i lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjlig-
heten att få uppehållstillstånd i Sverige. Om ansökan avslås får förmåner läm-
nas till dess att utlänningens tidsfrist för frivillig avresa enligt 8 kap. 21 § för-
sta stycket utlänningslagen har löpt ut. Om avslagsbeslutet inte innehåller
någon tidsfrist för frivillig avresa får förmåner lämnas till dess att beslutet har
fått laga kraft.

Förmåner enligt första stycket lämnas inte för tid då bistånd enligt lagen

(1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. har lämnats till den försäk-
rade, om förmånerna är av motsvarande karaktär.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2016/17:172, bet. 2016/17:SfU25, rskr. 2016/17:316.

SFS 2017:577

Utkom från trycket
den 28 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017