SFS 2017:577 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

170577.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:CGLHAF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:CGLHAG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:CGLHAG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:CGLHAF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:CGLHAG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:CGLHAG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:CGLHAF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:CGLHAF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:CGLHAG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CGLHAF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:CGLHAF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:CGLHAF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i socialf�rs�kringsbalken;</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 15 juni 2017.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:281px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 5 kap. 12 � socialf�rs�kringsbalken</p> <p style="position:absolute;top:300px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>5 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:370px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:370px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft10">Till den som enligt utl�nningslagen (2005:716) beh�ver ha uppeh�lls-</p> <p style="position:absolute;top:387px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">tillst�nd i Sverige f�r bos�ttningsbaserade f�rm�ner l�mnas tidigast fr�n och<br/>med den dag d� ett s�dant tillst�nd b�rjar g�lla men inte f�r l�ngre tid tillbaka<br/>�n tre m�nader f�re det att tillst�ndet beviljades. Om det finns synnerliga sk�l,<br/>f�r f�rm�ner l�mnas �ven om uppeh�llstillst�nd inte har beviljats.</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Till den som har beviljats ett tidsbegr�nsat uppeh�llstillst�nd f�r bos�tt-</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">ningsbaserade f�rm�ner l�mnas utan hinder av att tillst�ndet har upph�rt att<br/>g�lla, om en ans�kan om fortsatt uppeh�llstillst�nd har kommit in till Migra-<br/>tionsverket innan det tidigare tillst�ndet har upph�rt att g�lla och ans�kan<br/>avser ett fortsatt tillst�nd p� samma grund eller ett nytt tillst�nd med st�d av<br/>n�gon best�mmelse i lagen (2016:752) om tillf�lliga begr�nsningar av m�jlig-<br/>heten att f� uppeh�llstillst�nd i Sverige. Om ans�kan avsl�s f�r f�rm�ner l�m-<br/>nas till dess att utl�nningens tidsfrist f�r frivillig avresa enligt 8 kap. 21 � f�r-<br/>sta stycket utl�nningslagen har l�pt ut. Om avslagsbeslutet inte inneh�ller<br/>n�gon tidsfrist f�r frivillig avresa f�r f�rm�ner l�mnas till dess att beslutet har<br/>f�tt laga kraft.</p> <p style="position:absolute;top:648px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">F�rm�ner enligt f�rsta stycket l�mnas inte f�r tid d� bist�nd enligt lagen</p> <p style="position:absolute;top:666px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">(1994:137) om mottagande av asyls�kande m.fl. har l�mnats till den f�rs�k-<br/>rade, om f�rm�nerna �r av motsvarande karakt�r.</p> <p style="position:absolute;top:719px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2017.</p> <p style="position:absolute;top:754px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:789px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ANNIKA STRANDH�LL</p> <p style="position:absolute;top:806px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft19">Kjell Rempler<br/>(Socialdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2016/17:172, bet. 2016/17:SfU25, rskr. 2016/17:316.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:577</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 28 juni 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2017</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i socialf�rs�kringsbalken;

utf�rdad den 15 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 5 kap. 12 � socialf�rs�kringsbalken

ska ha f�ljande lydelse.

5 kap.

12 �

Till den som enligt utl�nningslagen (2005:716) beh�ver ha uppeh�lls-

tillst�nd i Sverige f�r bos�ttningsbaserade f�rm�ner l�mnas tidigast fr�n och
med den dag d� ett s�dant tillst�nd b�rjar g�lla men inte f�r l�ngre tid tillbaka
�n tre m�nader f�re det att tillst�ndet beviljades. Om det finns synnerliga sk�l,
f�r f�rm�ner l�mnas �ven om uppeh�llstillst�nd inte har beviljats.

Till den som har beviljats ett tidsbegr�nsat uppeh�llstillst�nd f�r bos�tt-

ningsbaserade f�rm�ner l�mnas utan hinder av att tillst�ndet har upph�rt att
g�lla, om en ans�kan om fortsatt uppeh�llstillst�nd har kommit in till Migra-
tionsverket innan det tidigare tillst�ndet har upph�rt att g�lla och ans�kan
avser ett fortsatt tillst�nd p� samma grund eller ett nytt tillst�nd med st�d av
n�gon best�mmelse i lagen (2016:752) om tillf�lliga begr�nsningar av m�jlig-
heten att f� uppeh�llstillst�nd i Sverige. Om ans�kan avsl�s f�r f�rm�ner l�m-
nas till dess att utl�nningens tidsfrist f�r frivillig avresa enligt 8 kap. 21 � f�r-
sta stycket utl�nningslagen har l�pt ut. Om avslagsbeslutet inte inneh�ller
n�gon tidsfrist f�r frivillig avresa f�r f�rm�ner l�mnas till dess att beslutet har
f�tt laga kraft.

F�rm�ner enligt f�rsta stycket l�mnas inte f�r tid d� bist�nd enligt lagen

(1994:137) om mottagande av asyls�kande m.fl. har l�mnats till den f�rs�k-
rade, om f�rm�nerna �r av motsvarande karakt�r.

Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2017.

P� regeringens v�gnar

ANNIKA STRANDH�LL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2016/17:172, bet. 2016/17:SfU25, rskr. 2016/17:316.

SFS 2017:577

Utkom fr�n trycket
den 28 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;