SFS 2017:578 Lag om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

170578.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av
asylsökande m.fl.;

utfärdad den 15 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:137) om mot-

tagande av asylsökande m.fl.

dels att 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas tre nya paragrafer, 1 a–1 c §§, av följande lydelse.

1 §

2

I denna lag ges bestämmelser om sysselsättning för och bistånd till

utlänningar som

1. har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige som flykting enligt 4 kap. 1 §

eller som annan skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 eller 2 a § utlänningslagen
(2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser (asylsökande),

2. har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller uppehållstill-

stånd efter tillfälligt skydd med stöd av bestämmelserna i 21 kap. 2, 3, 4 eller
6 § utlänningslagen och som inte är folkbokförda här i landet, eller

3. har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige och av särskilda skäl medgetts

rätt att vistas här medan ansökan prövas.

Den som omfattas av denna lag har inte rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 §

socialtjänstlagen (2001:453) för förmåner av motsvarande karaktär. Rätt till
bistånd föreligger inte heller för bostadskostnader.

1 a §

Barn under 18 år som saknar uppehållstillstånd och som inte vistas på

en förläggning omfattas inte av denna lag, om de bor hos en vårdnadshavare
som har uppehållstillstånd.

Utlänningar som är medborgare i någon av Europeiska unionens medlems-

stater omfattas av denna lag endast om det finns synnerliga skäl för det.

Utlänningar som avses i 1 § första stycket 1 som har beviljats ett tidsbe-

gränsat uppehållstillstånd och vars rätt till bistånd enligt denna lag har upp-
hört omfattas inte av lagen om de ansöker om ett fortsatt tillstånd på samma
grund eller ansöker om ett nytt tillstånd med stöd av någon bestämmelse i
lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehålls-
tillstånd i Sverige och ansökan har kommit in till Migrationsverket innan det
tidigare tillståndet har upphört att gälla.

En utlänning som vistas här med stöd av ett tidsbegränsat uppehållstillstånd

enligt 5 kap. 15 eller 15 b § utlänningslagen (2005:716) omfattas inte av

1 Prop. 2016/17:172, bet. 2016/17:SfU25, rskr. 2016/17:316.

2 Senaste lydelse 2010:532.

SFS 2017:578

Utkom från trycket
den 28 juni 2017

background image

2

SFS 2017:578

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

denna lag. Detsamma gäller en utlänning för vilken en ansökan om ett sådant
tillstånd är under prövning.

1 b §

I 2 och 3 §§ finns särskilda bestämmelser om mottagande av barn

under 18 år som vid ankomsten till Sverige är skilda från båda sina föräldrar
eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas
ställe, eller som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare (ensamkom-
mande barn). Bestämmelserna är tillämpliga endast så länge barnet är att anse
som ensamkommande.

1 c § Ett beslut om överföring enligt Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och mekanismer för
att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om in-
ternationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös har lämnat
in i någon medlemsstat (omarbetning) (Dublinförordningen) ska anses som
ett beslut om avvisning eller utvisning vid tillämpningen av denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Alexandra Wilton Wahren
(Justitiedepartementet)