SFS 2017:583 Förordning om regionalt tillväxtarbete

170583.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om regionalt tillväxtarbete;

utfärdad den 15 juni 2017.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §

I denna förordning finns bestämmelser om regionalt tillväxtarbete och

statliga myndigheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet.

2 §

Med regionalt tillväxtarbete avses i denna förordning insatser för att

skapa hållbar regional tillväxt och utveckling.

3 §

Det regionala tillväxtarbetet ska bedrivas i syfte att uppfylla målen för

den regionala tillväxtpolitiken och EU:s sammanhållningspolitik.

Den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

2015–2020 ska vara vägledande för det regionala tillväxtarbetet.

4 §

Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet ska vara en integrerad del

i analyser, strategier, program och insatser i det regionala tillväxtarbetet.

5 §

Det regionala tillväxtarbetet ska utformas och bedrivas i sektorsöver-

gripande samarbete mellan aktörer på lokal, regional, nationell och internatio-
nell nivå.

Ansvaret för det regionala tillväxtarbetet

6 §

De landsting som avses i lagen (2010:630) om regionalt utvecklings-

ansvar i vissa län har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet i sina respek-
tive län. Om det har bildats ett samverkansorgan enligt lagen (2002:34) om
samverkansorgan i länen, ska samverkansorganet ha ansvaret för det regio-
nala tillväxtarbetet i sitt län. I Stockholms län har länsstyrelsen det ansvaret.

I lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län och i lagen om samver-

kansorgan i länen anges vilka uppgifter som samverkansorganen respektive
landstingen har.

7 §

Den som har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet ska

1. utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling (regional utveck-

lingsstrategi) och samordna insatser för att genomföra strategin,

SFS 2017:583

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

2

SFS 2017:583

2. besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxt-

arbete, och

3. följa upp, låta utvärdera och årligen redovisa resultaten av det regionala

tillväxtarbetet till regeringen.

Den regionala utvecklingsstrategin

8 §

Den regionala utvecklingsstrategin ska vara en samlad och sektorsöver-

gripande strategi för det regionala tillväxtarbetet i ett eller flera län och inne-
hålla mål och långsiktiga prioriteringar för det regionala tillväxtarbetet.

Strategin ska bidra till sektorsövergripande samverkan mellan länen och

mellan aktörer på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Den ska
ligga till grund för strukturfondsprogrammen inom målet Investering för till-
växt och sysselsättning och inom målet Europeiskt territoriellt samarbete, och
beaktas när man tar fram andra regionala strategier och program.

Om flera län utarbetar en gemensam utvecklingsstrategi, ska det som sägs

om ett län i denna förordning i stället gälla alla län som omfattas av strategin.

9 §

Den regionala utvecklingsstrategin ska upprättas utifrån en analys av de

särskilda förutsättningarna för hållbar regional tillväxt och utveckling i länet.
Analysen ska ta hänsyn till funktionella regionala samband såväl inom som
över läns- och landsgränserna samt till olika typer av landsbygder och tät-
orter.

10 §

Den regionala utvecklingsstrategin ska utarbetas i samverkan med be-

rörda kommuner, landsting samt länsstyrelser och andra berörda statliga myn-
digheter. Strategin ska förankras väl lokalt och regionalt. Även näringslivet
och det civila samhällets organisationer i länet ska erbjudas möjligheter till
samverkan.

11 §

När den regionala utvecklingsstrategin tas fram ska följande särskilt

beaktas:

– EU:s strategi för Östersjöregionen,
– havs- och fiskeriprogrammet,
– kommunala översiktsplaner inklusive för havsområden,
– kommunala riktlinjer för bostadsförsörjning,
– landsbygdsprogrammet,
– länsplaner för regional transportinfrastruktur och regionala trafikförsörj-

ningsprogram,

– regionala klimat- och energistrategier,
– regionala kulturplaner,
– regionala serviceprogram,
– regionala bredbands- och digitaliseringsstrategier eller motsvarande, och
– åtgärdsprogram för regionala miljömål och för vattenförvaltning.
Även andra strategier och program som är relevanta för regionen bör be-

aktas.

12 §

Den regionala utvecklingsstrategin ska uppdateras löpande.

Strategin ska ses över åtminstone en gång mellan varje val till landstings-

och kommunfullmäktige.

background image

3

SFS 2017:583

13 §

När den regionala utvecklingsstrategin har fastställts eller uppdaterats

ska den lämnas till regeringen och till följande statliga myndigheter och aktö-
rer:

1. Almi Företagspartner AB,
2. Arbetsförmedlingen,
3. Boverket,
4. Försäkringskassan,
5. Havs- och vattenmyndigheten,
6. länsstyrelserna,
7. Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser,
8. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor,
9. Myndigheten för yrkeshögskolan,
10. Naturvårdsverket,
11. Post- och telestyrelsen,
12. Riksantikvarieämbetet,
13. Riksarkivet,
14. Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige,
15. Sametinget,
16. Skogsstyrelsen,
17. Statens energimyndighet,
18. Statens jordbruksverk,
19. Statens kulturråd,
20. Statens skolverk,
21. Svenska Filminstitutet,
22. Sveriges export- och investeringsråd,
23. Sveriges geologiska undersökning,
24. Tillväxtverket,
25. Trafikanalys,
26. Trafikverket,
27. Universitetskanslersämbetet,
28. Verket för innovationssystem, och
29. berörda universitet och högskolor.
Sådana andra regionala strategier och program som avses i 8 § ska när de

fastställts eller uppdaterats lämnas till Tillväxtverket och andra berörda stat-
liga myndigheter.

14 §

Den som har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet ska samordna in-

satserna för genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin. Samord-
ning ska ske med berörda kommuner, landsting samt länsstyrelser och andra
berörda statliga myndigheter. Även näringslivet och det civila samhällets
organisationer i länet ska erbjudas möjligheter till samverkan.

Användningen av statliga medel för regionalt tillväxtarbete

15 §

Den regionala utvecklingsstrategin och, i förekommande fall, EU:s

strukturfondsprogram inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning
och inom målet Europeiskt territoriellt samarbete ska vara utgångspunkt vid
urvalet av insatser när länsstyrelserna och den som har ansvaret för det regio-
nala tillväxtarbetet fattar beslut om statliga medel för regionala tillväxtåtgär-
der.

background image

4

SFS 2017:583

Uppföljning, utvärdering och redovisning

16 §

Den som har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet ska följa utveck-

lingen i länet och analysera, följa upp och utvärdera det regionala tillväxtarbe-
tet i länet. I detta arbete ska den uppföljning och utvärdering som gjorts av
Europeiska struktur- och investeringsfonderna tas till vara om den har bety-
delse för länet. Arbetet med analyser, uppföljning och utvärdering ska ske lö-
pande, systematiskt och långsiktigt.

Uppföljningen och utvärderingen ska göras utifrån ekonomisk, social och

miljömässig hållbarhet. Statistik ska redovisas med kön som övergripande in-
delningsgrund, om det inte finns särskilda skäl mot detta.

17 §

Den som har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet ska årligen till

regeringen rapportera resultatet av den analys, uppföljning och utvärdering
som ska göras enligt 16 §.

Statliga myndigheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet

18 §

Statliga myndigheter ska inom sina verksamhetsområden verka för att

målet för den regionala tillväxtpolitiken uppnås. När det är lämpligt ska myn-
digheterna i sin verksamhet i så stor utsträckning som möjligt ta hänsyn till
regionala förutsättningar.

I myndigheternas verksamhetsplanering ska insatser som bidrar till att

uppnå målen i de regionala utvecklingsstrategierna och till det regionala till-
växtarbetet i övrigt beaktas.

19 §

Statliga myndigheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet ska

grundas på prioriteringarna i den nationella strategin för hållbar regional till-
växt och attraktionskraft 2015–2020 samt på prioriteringarna i de regionala
utvecklingsstrategierna. Myndigheternas medverkan ska ske i samverkan med
den som har det regionala utvecklingsansvaret. Tillväxtverket ska stödja
andra statliga myndigheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet.

20 §

Statliga myndigheter ska

1. samråda med den som har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet i frå-

gor som är av väsentlig betydelse för en regions hållbara tillväxt och utveck-
ling,

2. löpande informera den som har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet

om pågående och planerade verksamheter som har betydelse för hållbar
regional tillväxt och utveckling i länet,

3. inom sina verksamhetsområden ge det biträde som behövs till den som

har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet,

4. prioritera myndighetsgemensamma insatser i det regionala tillväxtarbe-

tet,

5. när verksamhetsminskningar övervägs, samråda med den som har ansva-

ret för det regionala tillväxtarbetet, länsstyrelsen och andra berörda statliga
myndigheter, kommuner, landsting, näringsliv och organisationer om möjlig-
heter att genom samordning eller samverkan upprätthålla eller utveckla verk-
samheten, och

6. beakta möjligheterna till decentralisering när de planerar sina verksam-

heter.

background image

5

SFS 2017:583

21 §

Länsstyrelsen ska inom sitt ansvarsområde främja andra statliga myn-

digheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2017.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (2007:713) om regionalt till-

växtarbete.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Jacob Wichmann
(Näringsdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017