SFS 2017:584 Lag om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

170584.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ansvar för etableringsinsatser för vissa
nyanlända invandrare;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Nyanlända invandrare som omfattas av lagen

1 §

Lagen gäller för nyanlända invandrare som har fyllt 20 men inte 65 år

och som har ett uppehållstillstånd som kan ligga till grund för folkbokföring,
om det har beviljats enligt

1. 5 kap. 1, 2, 4 eller 6 § utlänningslagen (2005:716),
2. 12 kap. 18 § utlänningslagen, eller
3. 21 eller 22 kap. utlänningslagen.

2 §

Lagen gäller också för nyanlända invandrare som har fyllt 20 men inte

65 år och som har

1. ett uppehållstillstånd som kan ligga till grund för folkbokföring på grund

av anknytning till en person som har ett uppehållstillstånd med stöd av någon
av bestämmelserna i 1 §, och

2. ansökt om uppehållstillstånd inom sex år från det att den person som den

nyanlände har anknytning till först togs emot i en kommun.

Första stycket gäller inte om den person som den nyanlände har anknytning

till var svensk medborgare vid tidpunkten för den nyanländes ansökan om
uppehållstillstånd.

3 §

Lagen gäller även för nyanlända invandrare som har haft ett uppehålls-

tillstånd som avses i 1 eller 2 § och som inom giltighetstiden för uppehållstill-
ståndet ansökt om ett nytt eller fortsatt tillstånd som avses i 1 eller 2 §. Om
ansökan avslås gäller lagen fram tills beslutet har fått laga kraft.

Ansvariga myndigheter

4 §

Arbetsförmedlingen har ansvar för att nyanlända invandrare erbjuds

insatser som syftar till att underlätta och påskynda deras etablering i arbets-
och samhällslivet (etableringsinsatser).

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om

1 Prop. 2016/17:175, bet. 2016/17:AU15, rskr. 2016/17:340.

SFS 2017:584

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

2

SFS 2017:584

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

1. de förutsättningar som ska gälla för att nyanlända invandrare ska erbju-

das etableringsinsatser, och

2. etableringsinsatsernas innehåll och omfattning.

5 §

Arbetsförmedlingen ska samordna etableringsinsatser och vara stöd-

jande och pådrivande i förhållande till berörda parter.

6 §

Länsstyrelserna ska främja samverkan om etableringsinsatser mellan

berörda kommuner, myndigheter, företag och organisationer.

Tystnadsplikt

7 §

Den som är eller har varit verksam inom en yrkesmässigt bedriven verk-

samhet för nyanlända invandrare får inte obehörigen röja vad han eller hon då
har fått veta om enskildas personliga förhållanden.

Ersättning till nyanlända invandrare

8 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med

stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om ersättning till
nyanlända invandrare.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Genom lagen upphävs lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa

nyanlända invandrare.

3. Genom lagen utgår lagen (2017:358) om ändring i lagen om etablerings-

insatser för vissa nyanlända invandrare.

4. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för den som vid lagens

ikraftträdande har en etableringsplan, så länge den planen gäller.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

ANNIKA STRANDHÄLL
(Arbetsmarknadsdepartementet)