SFS 2017:585 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

170585.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om socialförsäkringsbalken2

dels att 26 kap. 16 a § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 26 kap. 16 a § ska utgå,
dels att 6 kap. 10 §, 26 kap. 13 och 19 §§, 27 kap. 14 § och 97 kap.13 § och

rubriken närmast före 26 kap. 19 § ska ha följande lydelse.

6 kap.

10 §

3 Försäkringen enligt 6 § fortsätter att gälla efter efterskyddstiden enligt

8 § så länge bestämmelserna i 26 kap. 11�16 §§ om sjukpenninggrundande
inkomst vid förvärvsavbrott (SGI-skyddad tid) är tillämpliga på personen.

26 kap.

13 §

4 SGI-skydd gäller under tid då den försäkrade

1. deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program och får aktivitetsstöd,

utvecklingsersättning eller etableringsersättning, eller

2. står till arbetsmarknadens förfogande.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela

1. föreskrifter om undantag från kravet på att den som deltar i ett arbets-

marknadspolitiskt program ska få aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller
etableringsersättning, och

2. föreskrifter om de villkor som gäller för att den försäkrade ska anses stå

till arbetsmarknadens förfogande.

Studier, periodiskt ekonomiskt stöd och arbetsmarknadspolitiska åtgärder

5

19 §

6

Vid sjukdom gäller det som föreskrivs i andra stycket för en försäkrad

som

1. bedriver studier som avses i 11 §,

1 Prop. 2016/17:175, bet. 2016/17:AU15, rskr. 2016/17:340.

2 Senaste lydelse av
26 kap. 16 a § 2010:352
rubriken närmast före 26 kap. 16 a § 2010:352.

3 Senaste lydelse 2011:1075.

4 Senaste lydelse 2015:119.

5 Senaste lydelse 2010:352.

6 Senaste lydelse 2010:352.

SFS 2017:585

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

2

SFS 2017:585

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

2. får periodiskt ekonomiskt stöd som avses i 12 §, eller
3. deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program och får aktivitetsstöd,

utvecklingsersättning eller etableringsersättning.

Under den tid som avses i första stycket ska sjukpenningen för den försäk-

rade beräknas på en sjukpenninggrundande inkomst som har fastställts på
grundval av enbart den inkomst av eget arbete som den försäkrade kan antas
få under den tiden. Om den sjukpenninggrundande inkomsten då helt eller
delvis är inkomst av anställning, ska årsarbetstiden beräknas på grundval av
enbart det antal arbetstimmar som den försäkrade kan antas ha i det förvärvs-
arbetet under den aktuella tiden.

27 kap.

14 §

Det som föreskrivs i 10 § gäller även för tid efter de första 14 dagarna

av sjukperioden för en försäkrad som, på det sätt som avses i 26 kap. 13 §,

1. deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program och får aktivitetsstöd,

utvecklingsersättning eller etableringsersättning, eller

2. står till arbetsmarknadens förfogande.

97 kap.

13 §

7

Med vissa andra inkomster enligt 2 § 6 avses följande:

1. inkomst som på grund av 3

kap. 9�13 §§ inkomstskattelagen

(1999:1229) eller skatteavtal inte ska tas upp som intäkt i inkomstslaget
näringsverksamhet, tjänst eller kapital,

2. studiemedel i form av studiebidrag enligt 3 kap. studiestödslagen

(1999:1395) och studiestartsstöd enligt lagen (2017:527) om studiestartsstöd,
utom de delar som avser tilläggsbidrag,

3. skattefria stipendier över 3 000 kronor per månad,
4. skattepliktiga inkomster enligt 5 § lagen

(1991:586) om särskild

inkomstskatt för utomlands bosatta, och

5. etableringsersättning för vissa nyanlända invandrare.
Inkomster som avses i första stycket 2 och 3 och som i slutet av ett år beta-

las ut i förskott som hänförliga till nästföljande år ska beaktas för det senare
året.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande när en nyanländ invandrare har en

etableringsplan enligt den upphävda lagen (2010:197) om etableringsinsatser
för vissa nyanlända invandrare, så länge den planen gäller.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

7 Senaste lydelse 2017:528.