SFS 2017:586 Lag om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

170586.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av
asylsökande m.fl.;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 § lagen (1994:137) om mottag-

ande av asylsökande m.fl. ska ha följande lydelse.

8 §

2

Bistånd enligt 13–19 §§ lämnas till utlänningar som avses i 1 § första

stycket 1 och 2 under förutsättning att de är registrerade vid en förläggning.

Utlänningar som vistas på förläggning har rätt till bistånd även efter det att

de har beviljats uppehållstillstånd, om de inte anvisats eller kunnat utnyttja en
anvisad plats i en kommun.

Utlänningar som inte vistas på förläggning har rätt till bistånd även under

en månad från den dag de har beviljats uppehållstillstånd.

Bostadsersättning, dagersättning och särskilt bidrag får inte betalas ut för

tid då en utlänning deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program som kan ge
rätt till etableringsersättning.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ersättning som är beviljad enligt

den upphävda lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända
invandrare.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Alexandra Wilton Wahren
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:175, bet. 2016/17:AU15, rskr. 2016/17:340.

2 Senaste lydelse 2010:201.

SFS 2017:586

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;