SFS 2017:587 Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

170587.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 och 16 c §§ lagen (1997:238) om

arbetslöshetsförsäkring ska ha följande lydelse.

10 §

2

Ersättning enligt denna lag lämnas inte till en sökande som

1. deltar i utbildning,
2. är permitterad utan lön,
3. är tjänstledig utan lön,
4. deltar i etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, eller
5. deltar i korttidsarbete som berättigar arbetsgivaren till preliminärt stöd

enligt lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete.

Ersättning enligt grundförsäkringen lämnas inte till personer som enligt

37 § första stycket lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor har uteslutits från
medlemskap under en tid av ett år från uteslutningen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar före-

skrifter om undantag från första stycket samt om de villkor för rätt till ersätt-
ning som i sådana fall ska gälla.

16 c §

3

När ramtid ska bestämmas räknas inte heller den tid då den sökande

1. vistats utomlands till följd av att han eller hon följt med sin make, maka

eller sambo vid dennes arbete i utlandet under förutsättning att makens, ma-
kans eller sambons arbetsgivare har sitt säte i Sverige och att lönen betalas ut
från Sverige,

2. utfört förvärvsarbete som arbetsgivaren finansierat med särskilt anställ-

ningsstöd, eller

3. deltagit i etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande i förhållande till ersättning enligt

den upphävda lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända
invandrare.

1 Prop. 2016/17:175, bet. 2016/17:AU15, rskr. 2016/17:340.

2 Senaste lydelse 2013:958.

3 Senaste lydelse 2010:2030.

SFS 2017:587

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

2

SFS 2017:587

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)