SFS 2017:587 Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

170587.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:FABKJJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:FABKJK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:FABKJK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:FABKJJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:FABKJK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:FABKJJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:FABKJJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:FABKJK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FABKJJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:FABKJJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:FABKJJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:FABKJK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:FABKJJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FABKJJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1997:238) om <br/>arbetsl�shetsf�rs�kring;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 22 juni 2017.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 10 och 16 c �� lagen (1997:238) om</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">arbetsl�shetsf�rs�kring ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:353px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">Ers�ttning enligt denna lag l�mnas inte till en s�kande som</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">1. deltar i utbildning,<br/>2. �r permitterad utan l�n,<br/>3. �r tj�nstledig utan l�n,<br/>4. deltar i etableringsinsatser f�r vissa nyanl�nda invandrare, eller<br/>5. deltar i korttidsarbete som ber�ttigar arbetsgivaren till prelimin�rt st�d</p> <p style="position:absolute;top:459px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">enligt lagen (2013:948) om st�d vid korttidsarbete.</p> <p style="position:absolute;top:476px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Ers�ttning enligt grundf�rs�kringen l�mnas inte till personer som enligt</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">37 � f�rsta stycket lagen (1997:239) om arbetsl�shetskassor har uteslutits fr�n<br/>medlemskap under en tid av ett �r fr�n uteslutningen.</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer meddelar f�re-</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">skrifter om undantag fr�n f�rsta stycket samt om de villkor f�r r�tt till ers�tt-<br/>ning som i s�dana fall ska g�lla.</p> <p style="position:absolute;top:599px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>16 c �</b></p> <p style="position:absolute;top:597px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft10">N�r ramtid ska best�mmas r�knas inte heller den tid d� den s�kande</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. vistats utomlands till f�ljd av att han eller hon f�ljt med sin make, maka</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">eller sambo vid dennes arbete i utlandet under f�ruts�ttning att makens, ma-<br/>kans eller sambons arbetsgivare har sitt s�te i Sverige och att l�nen betalas ut<br/>fr�n Sverige,</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. utf�rt f�rv�rvsarbete som arbetsgivaren finansierat med s�rskilt anst�ll-</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ningsst�d, eller</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. deltagit i etableringsinsatser f�r vissa nyanl�nda invandrare.</p> <p style="position:absolute;top:756px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2018. <br/>2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande i f�rh�llande till ers�ttning enligt</p> <p style="position:absolute;top:791px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">den upph�vda lagen (2010:197) om etableringsinsatser f�r vissa nyanl�nda<br/>invandrare.</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2016/17:175, bet. 2016/17:AU15, rskr. 2016/17:340.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2013:958.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">3 Senaste lydelse 2010:2030.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:587</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 30 juni 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2017:587</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft22">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2017</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ANNIKA STRANDH�LL</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft23">Catharina Nordlander<br/>(Arbetsmarknadsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1997:238) om
arbetsl�shetsf�rs�kring;

utf�rdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 10 och 16 c �� lagen (1997:238) om

arbetsl�shetsf�rs�kring ska ha f�ljande lydelse.

10 �

2

Ers�ttning enligt denna lag l�mnas inte till en s�kande som

1. deltar i utbildning,
2. �r permitterad utan l�n,
3. �r tj�nstledig utan l�n,
4. deltar i etableringsinsatser f�r vissa nyanl�nda invandrare, eller
5. deltar i korttidsarbete som ber�ttigar arbetsgivaren till prelimin�rt st�d

enligt lagen (2013:948) om st�d vid korttidsarbete.

Ers�ttning enligt grundf�rs�kringen l�mnas inte till personer som enligt

37 � f�rsta stycket lagen (1997:239) om arbetsl�shetskassor har uteslutits fr�n
medlemskap under en tid av ett �r fr�n uteslutningen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer meddelar f�re-

skrifter om undantag fr�n f�rsta stycket samt om de villkor f�r r�tt till ers�tt-
ning som i s�dana fall ska g�lla.

16 c �

3

N�r ramtid ska best�mmas r�knas inte heller den tid d� den s�kande

1. vistats utomlands till f�ljd av att han eller hon f�ljt med sin make, maka

eller sambo vid dennes arbete i utlandet under f�ruts�ttning att makens, ma-
kans eller sambons arbetsgivare har sitt s�te i Sverige och att l�nen betalas ut
fr�n Sverige,

2. utf�rt f�rv�rvsarbete som arbetsgivaren finansierat med s�rskilt anst�ll-

ningsst�d, eller

3. deltagit i etableringsinsatser f�r vissa nyanl�nda invandrare.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2018.
2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande i f�rh�llande till ers�ttning enligt

den upph�vda lagen (2010:197) om etableringsinsatser f�r vissa nyanl�nda
invandrare.

1 Prop. 2016/17:175, bet. 2016/17:AU15, rskr. 2016/17:340.

2 Senaste lydelse 2013:958.

3 Senaste lydelse 2010:2030.

SFS 2017:587

Utkom fr�n trycket
den 30 juni 2017

background image

2

SFS 2017:587

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

P� regeringens v�gnar

ANNIKA STRANDH�LL

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

;