SFS 2017:590 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

170590.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 kap. 11 c § socialtjänstlagen

(2001:453)

2 ska upphöra att gälla.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för uppgifter i ärenden om ersättning

som har beslutats enligt den upphävda lagen (2010:197) om etablerings-
insatser för vissa nyanlända invandrare.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2016/17:175, bet. 2016/17:AU15, rskr. 2016/17:340.

2 Senaste lydelse 2010:204.

SFS 2017:590

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017