SFS 2017:591 Lag om ändring i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

170591.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:FFBMGN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:FFBMGO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:FFBMGO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:FFBMGN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:FFBMGO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:FFBMGN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:FFBMGN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:FFBMGO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FFBMGN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:FFBMGN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:FFBMGN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:FFBMGO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:FFBMGN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FFBMGN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2002:546) om behandling av <br/>personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska <br/>verksamheten;</b></p> <p style="position:absolute;top:287px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 22 juni 2017.</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 1 och 5 �� lagen (2002:546) om</p> <p style="position:absolute;top:339px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten<br/>ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:392px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:390px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:392px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag till�mpas vid behandling av personuppgifter i Arbetsf�rmed-</p> <p style="position:absolute;top:409px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">lingens arbetsmarknadspolitiska verksamhet.</p> <p style="position:absolute;top:426px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Lagen ska inte till�mpas i den del av den arbetsmarknadspolitiska verksam-</p> <p style="position:absolute;top:444px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">heten som �ven utg�r h�lso- och sjukv�rdsverksamhet enligt h�lso- och sjuk-<br/>v�rdslagen (2017:30). I den delen av verksamheten till�mpas i st�llet patient-<br/>datalagen (2008:355).</p> <p style="position:absolute;top:496px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Lagen g�ller endast om behandlingen �r helt eller delvis automatiserad</p> <p style="position:absolute;top:513px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">eller om uppgifterna ing�r i eller �r avsedda att ing� i en strukturerad samling<br/>personuppgifter som �r tillg�ngliga f�r s�kning eller sammanst�llning enligt<br/>s�rskilda kriterier.</p> <p style="position:absolute;top:583px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:581px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:583px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Arbetsf�rmedlingen f�r behandla personuppgifter f�r tillhandah�llande</p> <p style="position:absolute;top:600px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">av information som beh�vs inom</p> <p style="position:absolute;top:618px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. F�rs�kringskassans, Centrala studiest�dsn�mndens eller arbetsl�shets-</p> <p style="position:absolute;top:635px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">kassornas verksamhet som underlag f�r beslut om och kontroll av f�rm�ner,<br/>ers�ttningar och andra st�d,</p> <p style="position:absolute;top:670px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. Skatteverkets verksamhet som underlag f�r beslut om och kontroll av</p> <p style="position:absolute;top:687px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">skatt,</p> <p style="position:absolute;top:705px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. Inspektionen f�r arbetsl�shetsf�rs�kringens verksamhet som avser till-</p> <p style="position:absolute;top:722px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">syn och uppf�ljning samt utf�rdande av intyg enligt 48 � lagen (1997:238) om<br/>arbetsl�shetsf�rs�kring,</p> <p style="position:absolute;top:757px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">4. Kronofogdemyndighetens verksamhet som underlag f�r bed�mning</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">enligt 4 kap. uts�kningsbalken av i vilken utstr�ckning en g�lden�r har utm�t-<br/>ningsbar egendom,</p> <p style="position:absolute;top:809px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">5. socialn�mndernas verksamhet som underlag f�r beslut om och kontroll</p> <p style="position:absolute;top:827px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">av ekonomiskt bist�nd enligt 4 kap. socialtj�nstlagen (2001:453), </p> <p style="position:absolute;top:844px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">6. Migrationsverkets verksamhet som underlag f�r beslut om bist�nd enligt</p> <p style="position:absolute;top:861px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">lagen (1994:137) om mottagande av asyls�kande m.fl., samt</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2016/17:175, bet. 2016/17:AU15, rskr. 2016/17:340.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2017:51. �ndringen inneb�r att andra stycket tas bort.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">3 Senaste lydelse 2010:2029.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:591</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 30 juni 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2017:591</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft22">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2017</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">7. kompletterande akt�rers verksamhet enligt uppdrag fr�n Arbetsf�rmed-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">lingen. </p> <p style="position:absolute;top:85px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Arbetsf�rmedlingen f�r �ven behandla personuppgifter f�r att tillhanda-</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">h�lla information till riksdagen eller regeringen eller till annan f�r att fullg�ra<br/>uppgiftsl�mnande i enlighet med lag eller f�rordning. I �vrigt g�ller 9 � f�rsta<br/>stycket d och andra stycket personuppgiftslagen (1998:204).</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2018.<br/>2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande i �renden om ers�ttning enligt den</p> <p style="position:absolute;top:208px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">upph�vda lagen (2010:197) om etableringsinsatser f�r vissa nyanl�nda<br/>invandrare.</p> <p style="position:absolute;top:261px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:295px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ANNIKA STRANDH�LL</p> <p style="position:absolute;top:313px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft23">Catharina Nordlander<br/>(Arbetsmarknadsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2002:546) om behandling av
personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska
verksamheten;

utf�rdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 1 och 5 �� lagen (2002:546) om

behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
ska ha f�ljande lydelse.

1 �

2

Denna lag till�mpas vid behandling av personuppgifter i Arbetsf�rmed-

lingens arbetsmarknadspolitiska verksamhet.

Lagen ska inte till�mpas i den del av den arbetsmarknadspolitiska verksam-

heten som �ven utg�r h�lso- och sjukv�rdsverksamhet enligt h�lso- och sjuk-
v�rdslagen (2017:30). I den delen av verksamheten till�mpas i st�llet patient-
datalagen (2008:355).

Lagen g�ller endast om behandlingen �r helt eller delvis automatiserad

eller om uppgifterna ing�r i eller �r avsedda att ing� i en strukturerad samling
personuppgifter som �r tillg�ngliga f�r s�kning eller sammanst�llning enligt
s�rskilda kriterier.

5 �

3

Arbetsf�rmedlingen f�r behandla personuppgifter f�r tillhandah�llande

av information som beh�vs inom

1. F�rs�kringskassans, Centrala studiest�dsn�mndens eller arbetsl�shets-

kassornas verksamhet som underlag f�r beslut om och kontroll av f�rm�ner,
ers�ttningar och andra st�d,

2. Skatteverkets verksamhet som underlag f�r beslut om och kontroll av

skatt,

3. Inspektionen f�r arbetsl�shetsf�rs�kringens verksamhet som avser till-

syn och uppf�ljning samt utf�rdande av intyg enligt 48 � lagen (1997:238) om
arbetsl�shetsf�rs�kring,

4. Kronofogdemyndighetens verksamhet som underlag f�r bed�mning

enligt 4 kap. uts�kningsbalken av i vilken utstr�ckning en g�lden�r har utm�t-
ningsbar egendom,

5. socialn�mndernas verksamhet som underlag f�r beslut om och kontroll

av ekonomiskt bist�nd enligt 4 kap. socialtj�nstlagen (2001:453),

6. Migrationsverkets verksamhet som underlag f�r beslut om bist�nd enligt

lagen (1994:137) om mottagande av asyls�kande m.fl., samt

1 Prop. 2016/17:175, bet. 2016/17:AU15, rskr. 2016/17:340.

2 Senaste lydelse 2017:51. �ndringen inneb�r att andra stycket tas bort.

3 Senaste lydelse 2010:2029.

SFS 2017:591

Utkom fr�n trycket
den 30 juni 2017

background image

2

SFS 2017:591

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

7. kompletterande akt�rers verksamhet enligt uppdrag fr�n Arbetsf�rmed-

lingen.

Arbetsf�rmedlingen f�r �ven behandla personuppgifter f�r att tillhanda-

h�lla information till riksdagen eller regeringen eller till annan f�r att fullg�ra
uppgiftsl�mnande i enlighet med lag eller f�rordning. I �vrigt g�ller 9 � f�rsta
stycket d och andra stycket personuppgiftslagen (1998:204).

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2018.
2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande i �renden om ers�ttning enligt den

upph�vda lagen (2010:197) om etableringsinsatser f�r vissa nyanl�nda
invandrare.

P� regeringens v�gnar

ANNIKA STRANDH�LL

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

;