SFS 2017:592 Lag om ändring i lagen (2006:469) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

170592.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:469) om behandling av
personuppgifter vid Inspektionen för
arbetslöshetsförsäkringen;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 och 15 §§ lagen (2006:469) om

behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
ska ha följande lydelse.

4 §

2

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får behandla personuppgif-

ter, om det behövs

1. för tillsyn över arbetslöshetskassorna och uppföljning av arbetslöshets-

försäkringen enligt 89 § första stycket lagen (1997:239) om arbetslöshetskas-
sor,

2. för tillsyn över handläggning av och rutiner för handläggning av sådana

ärenden hos Arbetsförmedlingen som har samband med arbetslöshetsförsäk-
ringen eller som rör återkallande av anvisningar till arbetsmarknadspolitiska
program,

3. för tillsyn över handläggning av och rutiner för handläggning av sådana

ärenden hos Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan som rör åtgärder
inom aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning eller för
uppföljning av sådana åtgärder,

4. för registrering av uppgifter enligt lagen om arbetslöshetskassor, eller
5. som underlag och för kontroll vid utfärdande av intyg enligt 48 § lagen

(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

Personuppgifter som behandlas enligt första stycket får också behandlas,

om det behövs för statistiska och vetenskapliga ändamål.

15 §

Personuppgifter som behandlas för ändamål som anges i 4 § första

stycket 1, 2, 3 och 5 ska gallras två år efter utgången av det år då behand-
lingen av uppgifterna har avslutats i ett ärende hos den handläggande myndig-
heten.

Om personuppgifter enligt första stycket behövs för statistiska eller veten-

skapliga ändamål ska de gallras tio år efter det att uppgifterna avskildes för
dessa ändamål.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om undantag från föreskrifterna i första och andra styckena, om

1 Prop. 2016/17:175, bet. 2016/17:AU15, rskr. 2016/17:340.

2 Senaste lydelse 2014:1589.

SFS 2017:592

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

2

SFS 2017:592

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

detta behövs för forskningens behov. Material med personuppgifter som
omfattas av en sådan föreskrift ska lämnas över till en arkivmyndighet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)