SFS 2017:593 Lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter

170593.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala
befogenheter;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 7 § lagen (2009:47) om vissa

kommunala befogenheter ska ha följande lydelse.

3 kap.

7 §

2

En kommun får ingå avtal med en annan kommun om att uppgifter som

kommunen har enligt lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa
nyanlända invandrare ska utföras av den andra kommunen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande när en nyanländ invandrare har en

etableringsplan enligt den upphävda lagen (2010:197) om etableringsinsatser
för vissa nyanlända invandrare.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2016/17:175, bet. 2016/17:AU15, rskr. 2016/17:340.

2 Senaste lydelse 2013:157.

SFS 2017:593

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017