SFS 2017:594 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

170594.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekre-

tesslagen (2009:400)

dels att 28 kap. 12 a § och rubriken närmast före 28 kap. 12 a § ska ha föl-

jande lydelse,

dels att rubriken närmast efter 28 kap. 10 a § ska lyda ”Arbetsförmedling,

etableringsinsatser, arbetslöshetsersättning m.m.”.

28 kap.

Etableringsinsatser

2

12 a §

3 Utöver vad som följer av 21 kap. 5 § gäller sekretess för uppgift om

en enskilds personliga förhållanden när uppgiften förekommer i ärende om
etableringsinsatser och i ärende om ersättning som kan lämnas för deltagande
i etableringsinsatser, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den
enskilde eller någon närstående till denne lider men.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för uppgifter i ärende om etable-

ringsplan och i ärende om ersättning enligt den upphävda lagen (2010:197)
om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Kerstin Bynander
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:175, bet. 2016/17:AU15, rskr. 2016/17:340.

2 Senaste lydelse 2010:208.

3 Senaste lydelse 2010:208.

SFS 2017:594

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017