SFS 2017:595 Lag om ändring i skollagen (2010:800)

170595.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skollagen (2010:800);

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 20 kap. 29 § skollagen (2010:800)

ska ha följande lydelse.

20 kap.

29 §

2

Varje kommun ska aktivt verka för att nå dem i kommunen som har

rätt till utbildningen och för att motivera dem att delta i utbildningen.

Utbildningen ska finnas tillgänglig så snart som möjligt efter det att en rätt

till utbildning i svenska för invandrare inträtt. Om det inte finns särskilda skäl
ska utbildningen kunna påbörjas inom tre månader.

Varje kommun ska aktivt verka för att en nyanländ som omfattas av lagen

(2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
kan påbörja utbildningen inom en månad från det att den nyanlände anmält
sig till utbildning i svenska för invandrare hos kommunen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande när en nyanländ invandrare har en

etableringsplan enligt den upphävda lagen (2010:197) om etableringsinsatser
för vissa nyanlända invandrare, så länge den planen gäller.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2016/17:175, bet. 2016/17:AU15, rskr. 2016/17:340.

2 Senaste lydelse 2015:482.

SFS 2017:595

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017