SFS 2017:596 Lag om ändring i lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

170596.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2013:156) om
samhällsorientering för vissa nyanlända
invandrare;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2013:156) om sam-

hällsorientering för vissa nyanlända invandrare

dels att 1 och 2 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 1 a och 2 a §§.

1 §

2

Denna lag innehåller bestämmelser om kommuners ansvar att erbjuda

samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare.

1 a §

Lagen gäller för nyanlända invandrare som har fyllt 18 men inte 65 år,

är folkbokförda i en kommun och har beviljats uppehållstillstånd enligt

1. 5 kap. 1, 2, 4 eller 6 § utlänningslagen (2005:716),
2. 12 kap. 18 § utlänningslagen, eller
3. 21 eller 22 kap. utlänningslagen.

2 §

3

Lagen gäller även för nyanlända invandrare som har fyllt 18 men inte

65 år, är folkbokförda i en kommun och har beviljats

1. uppehållstillstånd på grund av anknytning enligt 5 kap. 3 § första stycket

utlänningslagen (2005:716),

2. uppehållstillstånd på grund av anknytning enligt 5 kap. 3 a § första

stycket 1�3, andra eller tredje stycket utlänningslagen,

3. uppehållskort efter ansökan enligt 3 a kap. 10 § utlänningslagen,
4. uppehållstillstånd på grund av stark anknytning enligt 5 kap. 15 a § för-

sta stycket 2 utlänningslagen,

5. uppehållstillstånd som familjemedlem eller anhörig enligt föreskrifter

som har meddelats med stöd av 5 kap. 23 § tredje, fjärde eller, när det gäller
familjemedlem till en utlänning som har beviljats uppehållstillstånd för
arbete, sjätte stycket utlänningslagen,

6. uppehållstillstånd som familjemedlem enligt 6 a kap. 10 § utlänningsla-

gen, eller

7. uppehållstillstånd på grund av anknytning till en person som har bevil-

jats uppehållstillstånd med stöd av någon av bestämmelserna i 1 a §.

1 Prop. 2016/17:175, bet. 2016/17:AU15, rskr. 2016/17:340.

2 �ndringen innebär att andra stycket tas bort.

3 Senaste lydelse 2014:954.

SFS 2017:596

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

2

SFS 2017:596

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

2 a §

Lagen gäller inte för nyanlända invandrare som går i gymnasieskola

eller är medborgare i ett land som är anslutet till Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet eller i Schweiz.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för en nyanländ invandrare som har

en etableringsplan enligt den upphävda lagen (2010:197) om etablerings-
insatser för vissa nyanlända invandrare, så länge den planen gäller.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)