SFS 2017:596 Lag om ändring i lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

170596.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:FMGCCE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:FMGCCF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:FMGCCF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:FMGCCE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:FMGCCG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:FMGCCF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:FMGCCE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:FMGCCE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:FMGCCF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FMGCCE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:FMGCCE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:FMGCCE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:FMGCCF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:FMGCCE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:FMGCCF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FMGCCE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2013:156) om <br/>samh�llsorientering f�r vissa nyanl�nda <br/>invandrare;</b></p> <p style="position:absolute;top:287px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 22 juni 2017.</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2013:156) om sam-</p> <p style="position:absolute;top:339px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">h�llsorientering f�r vissa nyanl�nda invandrare</p> <p style="position:absolute;top:357px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19"><i>dels</i> att 1 och 2 �� ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels</i> att det i lagen ska inf�ras tv� nya paragrafer, 1 a och 2 a ��.</p> <p style="position:absolute;top:409px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:407px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:409px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag inneh�ller best�mmelser om kommuners ansvar att erbjuda</p> <p style="position:absolute;top:426px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">samh�llsorientering f�r vissa nyanl�nda invandrare.</p> <p style="position:absolute;top:461px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:461px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft10">Lagen g�ller f�r nyanl�nda invandrare som har fyllt 18 men inte 65 �r,</p> <p style="position:absolute;top:479px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">�r folkbokf�rda i en kommun och har beviljats uppeh�llstillst�nd enligt </p> <p style="position:absolute;top:496px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">1. 5 kap. 1, 2, 4 eller 6 � utl�nningslagen (2005:716),<br/>2. 12 kap. 18 � utl�nningslagen, eller<br/>3. 21 eller 22 kap. utl�nningslagen.</p> <p style="position:absolute;top:566px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:564px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:566px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Lagen g�ller �ven f�r nyanl�nda invandrare som har fyllt 18 men inte</p> <p style="position:absolute;top:583px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">65 �r, �r folkbokf�rda i en kommun och har beviljats</p> <p style="position:absolute;top:600px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. uppeh�llstillst�nd p� grund av anknytning enligt 5 kap. 3 � f�rsta stycket</p> <p style="position:absolute;top:618px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utl�nningslagen (2005:716),</p> <p style="position:absolute;top:635px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. uppeh�llstillst�nd p� grund av anknytning enligt 5 kap. 3 a � f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:653px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">stycket 13, andra eller tredje stycket utl�nningslagen,</p> <p style="position:absolute;top:670px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">3. uppeh�llskort efter ans�kan enligt 3 a kap. 10 � utl�nningslagen,<br/>4. uppeh�llstillst�nd p� grund av stark anknytning enligt 5 kap. 15 a � f�r-</p> <p style="position:absolute;top:705px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">sta stycket 2 utl�nningslagen,</p> <p style="position:absolute;top:722px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">5. uppeh�llstillst�nd som familjemedlem eller anh�rig enligt f�reskrifter</p> <p style="position:absolute;top:740px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">som har meddelats med st�d av 5 kap. 23 � tredje, fj�rde eller, n�r det g�ller<br/>familjemedlem till en utl�nning som har beviljats uppeh�llstillst�nd f�r<br/>arbete, sj�tte stycket utl�nningslagen,</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">6. uppeh�llstillst�nd som familjemedlem enligt 6 a kap. 10 � utl�nningsla-</p> <p style="position:absolute;top:809px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">gen, eller</p> <p style="position:absolute;top:827px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">7. uppeh�llstillst�nd p� grund av anknytning till en person som har bevil-</p> <p style="position:absolute;top:844px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">jats uppeh�llstillst�nd med st�d av n�gon av best�mmelserna i 1 a �.</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2016/17:175, bet. 2016/17:AU15, rskr. 2016/17:340.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 �ndringen inneb�r att andra stycket tas bort.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2014:954.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:596</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 30 juni 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2017:596</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft22">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2017</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>2 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft20">Lagen g�ller inte f�r nyanl�nda invandrare som g�r i gymnasieskola</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">eller �r medborgare i ett land som �r anslutet till Europeiska ekonomiska sam-<br/>arbetsomr�det eller i Schweiz.</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft24">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2018.<br/>2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande f�r en nyanl�nd invandrare som har</p> <p style="position:absolute;top:156px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">en etableringsplan enligt den upph�vda lagen (2010:197) om etablerings-<br/>insatser f�r vissa nyanl�nda invandrare, s� l�nge den planen g�ller.</p> <p style="position:absolute;top:208px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:243px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ANNIKA STRANDH�LL</p> <p style="position:absolute;top:261px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft24">Catharina Nordlander<br/>(Arbetsmarknadsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2013:156) om
samh�llsorientering f�r vissa nyanl�nda
invandrare;

utf�rdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2013:156) om sam-

h�llsorientering f�r vissa nyanl�nda invandrare

dels att 1 och 2 �� ska ha f�ljande lydelse,
dels att det i lagen ska inf�ras tv� nya paragrafer, 1 a och 2 a ��.

1 �

2

Denna lag inneh�ller best�mmelser om kommuners ansvar att erbjuda

samh�llsorientering f�r vissa nyanl�nda invandrare.

1 a �

Lagen g�ller f�r nyanl�nda invandrare som har fyllt 18 men inte 65 �r,

�r folkbokf�rda i en kommun och har beviljats uppeh�llstillst�nd enligt

1. 5 kap. 1, 2, 4 eller 6 � utl�nningslagen (2005:716),
2. 12 kap. 18 � utl�nningslagen, eller
3. 21 eller 22 kap. utl�nningslagen.

2 �

3

Lagen g�ller �ven f�r nyanl�nda invandrare som har fyllt 18 men inte

65 �r, �r folkbokf�rda i en kommun och har beviljats

1. uppeh�llstillst�nd p� grund av anknytning enligt 5 kap. 3 � f�rsta stycket

utl�nningslagen (2005:716),

2. uppeh�llstillst�nd p� grund av anknytning enligt 5 kap. 3 a � f�rsta

stycket 13, andra eller tredje stycket utl�nningslagen,

3. uppeh�llskort efter ans�kan enligt 3 a kap. 10 � utl�nningslagen,
4. uppeh�llstillst�nd p� grund av stark anknytning enligt 5 kap. 15 a � f�r-

sta stycket 2 utl�nningslagen,

5. uppeh�llstillst�nd som familjemedlem eller anh�rig enligt f�reskrifter

som har meddelats med st�d av 5 kap. 23 � tredje, fj�rde eller, n�r det g�ller
familjemedlem till en utl�nning som har beviljats uppeh�llstillst�nd f�r
arbete, sj�tte stycket utl�nningslagen,

6. uppeh�llstillst�nd som familjemedlem enligt 6 a kap. 10 � utl�nningsla-

gen, eller

7. uppeh�llstillst�nd p� grund av anknytning till en person som har bevil-

jats uppeh�llstillst�nd med st�d av n�gon av best�mmelserna i 1 a �.

1 Prop. 2016/17:175, bet. 2016/17:AU15, rskr. 2016/17:340.

2 �ndringen inneb�r att andra stycket tas bort.

3 Senaste lydelse 2014:954.

SFS 2017:596

Utkom fr�n trycket
den 30 juni 2017

background image

2

SFS 2017:596

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

2 a �

Lagen g�ller inte f�r nyanl�nda invandrare som g�r i gymnasieskola

eller �r medborgare i ett land som �r anslutet till Europeiska ekonomiska sam-
arbetsomr�det eller i Schweiz.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2018.
2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande f�r en nyanl�nd invandrare som har

en etableringsplan enligt den upph�vda lagen (2010:197) om etablerings-
insatser f�r vissa nyanl�nda invandrare, s� l�nge den planen g�ller.

P� regeringens v�gnar

ANNIKA STRANDH�LL

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

;