SFS 2017:598 Förordning om ändring i förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning

170598.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2016:39) om
mottagande av vissa nyanlända invandrare för
bosättning;

utfärdad den 22 juni 2017.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2016:39) om mottagande av

vissa nyanlända invandrare för bosättning ska införas en ny paragraf, 11 a §,
och närmast före 11 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Uppgiftsskyldighet

11 a §

Migrationsverket ska till den ansvariga myndigheten i en anvisad

kommun lämna de uppgifter om en nyanländ som behövs för kommunens
mottagande av den nyanlände.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2017.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS 2017:598

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017