SFS 2017:600 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

170600.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 34 kap. 1 § offentlighets- och sekre-

tesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

34 kap.

1 §

2

Sekretess gäller hos Kronofogdemyndigheten i mål eller ärende om

utsökning och indrivning samt i verksamhet enligt lagen (2014:836) om
näringsförbud, för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska för-
hållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde
eller någon närstående till honom eller henne lider skada eller men.

Sekretessen gäller inte uppgift om förpliktelse som avses med den sökta

verkställigheten

1. i ett pågående mål, eller
2. i ett avslutat mål, om verkställighet för någon annan förpliktelse söks

inom två år eller om verkställighet tidigare sökts och uppgiften inte är äldre
än två år.

För att sekretessen inte ska gälla enligt andra stycket 2 i ett allmänt mål om

verkställighet där gäldenären är en fysisk person som inte är näringsidkare
krävs dessutom att

1. målet har pågått efter det att en underrättelse enligt 4 kap. 12 § första

stycket utsökningsbalken har lämnats och gäldenären har haft tillräcklig tid
att bevaka sin rätt, eller

2. Kronofogdemyndigheten har bedömt att någon sådan underrättelse inte

behövs enligt andra stycket i den paragrafen.

Vid tillämpning av andra stycket 2 ska det bortses från att någon annan

verkställighet söks eller tidigare sökts i ett allmänt mål där gäldenären är en
fysisk person som inte är näringsidkare, om inte kraven i tredje stycket är
uppfyllda i det målet.

Sekretessen gäller inte beslut i mål eller ärende.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Om

uppgiften avser den enskildes personliga förhållanden, gäller dock sekretes-
sen i högst femtio år.

1 Prop. 2016/17:105, bet. 2016/17:FiU40, rskr. 2016/17:324.

2 Senaste lydelse 2014:851.

SFS 2017:600

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

2

SFS 2017:600

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

1. Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.
2. Bestämmelserna i 34 kap. 1 § i paragrafens äldre lydelse gäller fort-

farande för uppgifter om förpliktelser i mål som har inletts hos Krono-
fogdemyndigheten före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Kerstin Bynander
(Justitiedepartementet)