SFS 2017:602 Förordning om ändring i fartygsregisterförordningen (1975:927)

170602.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i fartygsregisterförordningen
(1975:927);

utfärdad den 22 juni 2017.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 5 § fartygsregisterförordningen

(1975:927) ska ha följande lydelse.

1 kap.

5 §

1

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för registrering

och om expeditionsavgifter för bevis om registrerings- eller inskrivnings-
åtgärd. Transportstyrelsen får också meddela föreskrifter om avgifter för
användningen av registret. Avgifterna får bestämmas upp till full kostnads-
täckning.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2017.
2. Bestämmelserna i den nya lydelsen ska dock tillämpas för tid från och

med den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Ellika Eriksson
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:1554.

SFS 2017:602

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017