SFS 2017:603 Förordning om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg

170603.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder
mot förorening från fartyg;

utfärdad den 22 juni 2017.

Regeringen föreskriver att 6 kap. 14 § förordningen (1980:789) om åtgär-

der mot förorening från fartyg ska ha följande lydelse.

6 kap.

14 §

1

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

1. tillsynsförrättningar enligt 6 kap. 4 § lagen (1980:424) om åtgärder mot

förorening från fartyg, och

2. avgifter till staten för tillsyn, provning och granskning av material och

utrustning till fartyg samt ärendehandläggning enligt 6 kap. 8 § lagen om
åtgärder mot förorening från fartyg och enligt föreskrifter som har meddelats
med stöd av lagen.

Avgifter till staten för tillsyn enligt första stycket 2 får bestämmas upp till

full kostnadstäckning.

Transportstyrelsen får även meddela föreskrifter om sådana undantag som

avses i 6 kap. 3 § tredje stycket lagen om åtgärder mot förorening från fartyg.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2017.
2. Bestämmelserna i den nya lydelsen ska dock tillämpas för tid från och

med den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Ellika Eriksson
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:1127.

SFS 2017:603

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;