SFS 2017:604 Förordning om ändring i sjötrafikförordningen (1986:300)

170604.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i sjötrafikförordningen (1986:300);

utfärdad den 22 juni 2017.

Regeringen föreskriver att 5 kap. 4 § sjötrafikförordningen (1986:300) ska

ha följande lydelse.

5 kap.

4 §

1

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för styrelsens

tillsyn och ärendehandläggning enligt denna förordning och enligt föreskrifter
som har meddelats med stöd av förordningen. Avgifter för ärenden om sjö-
säkerhetsanordningar får bestämmas upp till full kostnadstäckning.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2017.
2. Bestämmelserna i den nya lydelsen ska dock tillämpas för tid från och

med den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Ellika Eriksson
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:1586.

SFS 2017:604

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017