SFS 2017:605 Förordning om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)

170605.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i fartygssäkerhetsförordningen
(2003:438);

utfärdad den 22 juni 2017.

Regeringen föreskriver att 6 kap. 12 § fartygssäkerhetsförordningen

(2003:438) ska ha följande lydelse.

6 kap.

12 §

1 Transportstyrelsen får meddela föreskrifter enligt 7 kap. 6 § 4 fartygs-

säkerhetslagen (2003:364) om avgifter.

Avgifter enligt 7 kap. 6 § 4 a–c fartygssäkerhetslagen får bestämmas upp

till full kostnadstäckning.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2017.
2. Bestämmelserna i den nya lydelsen ska dock tillämpas för tid från och

med den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Ellika Eriksson
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:991.

SFS 2017:605

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017