SFS 2017:606 Förordning om ändring i förordningen (2004:283) om sjöfartsskydd

170606.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:283) om
sjöfartsskydd;

utfärdad den 22 juni 2017.

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (2004:283) om sjöfartsskydd

ska ha följande lydelse.

9 §

1 Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

1. vilka åtgärder en hamnanläggnings skyddsplan ska innehålla,
2. sjöfartsskyddsdeklarationer,
3. tillsyn, och
4. avgifter till staten för sjöfartsskyddet.
Avgifter för tillsyn av fartyg får bestämmas upp till full kostnadstäckning.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2017.
2. Bestämmelserna i den nya lydelsen ska dock tillämpas för tid från och

med den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Ellika Eriksson
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:1152.

SFS 2017:606

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017