SFS 2017:607 Förordning om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods

170607.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:311) om
transport av farligt gods;

utfärdad den 22 juni 2017.

Regeringen föreskriver att 15 § förordningen (2006:311) om transport av

farligt gods ska ha följande lydelse.

15 §

1

Transportmyndigheterna får meddela ytterligare föreskrifter om och

särskilda beslut på de områden och i den utsträckning som anges i 20 § andra
stycket 1�12 och 17 lagen (2006:263) om transport av farligt gods, samt på
motsvarande områden meddela ytterligare föreskrifter om verkställighet av
lagen och denna förordning.

Föreskrifter om avgifter enligt 20 § andra stycket 16 lagen om transport av

farligt gods får meddelas av

1. Transportstyrelsen för den verksamhet som styrelsen utövar utom när det

gäller statsluftfart, och

2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för den verksamhet som

myndigheten utövar.

Avgifter för Transportstyrelsens tillsyn av fartyg får bestämmas upp till full

kostnadstäckning.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2017.
2. Bestämmelserna i den nya lydelsen ska dock tillämpas för tid från och

med den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Maria Lindeberg
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2015:9.

SFS 2017:607

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017