SFS 2017:608 Förordning om ändring i luftfartsförordningen (2010:770)

170608.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i luftfartsförordningen (2010:770);

utfärdad den 22 juni 2017.

Regeringen föreskriver att 11 kap. 3 § luftfartsförordningen (2010:770) ska

ha följande lydelse.

11 kap.

3 §

1

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter och ersätt-

ningar för kostnader för

1. registrering och jämförliga åtgärder i fråga om luftfartyg,
2. övervakning av luftvärdigheten och miljövärdigheten hos luftfartyg och

annan flygmateriel,

3. utfärdande och jämförliga åtgärder i fråga om elevtillstånd, certifikat,

medicinskt intyg, behörighetsbevis, behörigheter och godkännande av utländ-
ska certifikat samt för certifikatprov och annan kontroll än certifikatkontroll,
och

4. tillstånd, auktorisering och tillsyn enligt luftfartslagen (2010:500) och

föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen samt enligt EU-förord-
ningar på den civila luftfartens område, dock inte för trafiktillstånd enligt
7 kap. 10 § luftfartslagen eller för inspektioner av utländska luftfartyg.

Om en förrättning inte har kunnat fullföljas och detta inte beror på Trans-

portstyrelsen eller förrättningsmannen, ska avgiften och styrelsens kostnader
ändå betalas.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall besluta

att betalning ska ske i förskott.

Avgifter får bestämmas upp till full kostnadstäckning i fråga om
1. drifttillstånd för kommersiella flygtransporter med helikopter och luft-

ballong,

2. bruksflygtillstånd,
3. utbildningstillstånd,
4. underhålls- och luftvärdighetsorganisationer med tillstånd,
5. verksamhet med luftfartyg av kulturhistoriskt värde som bedrivs utan

vinstsyfte, och

6. tillsyn av flygläkare, kontrollanter och delegerad verksamhet.

1 Senaste lydelse 2013:993.

SFS 2017:608

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

2

SFS 2017:608

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2017.
2. Bestämmelserna den nya lydelsen ska dock tillämpas för tid från och

med den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Ellika Eriksson
(Näringsdepartementet)