SFS 2017:609 Förordning om ändring i förordningen (2011:977) med bemyndigande att meddela föreskrifter om avgifter för vissa ärenden om dödande av förkommen handling

170609.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:977) med
bemyndigande att meddela föreskrifter om avgifter
för vissa ärenden om dödande av förkommen
handling;

utfärdad den 22 juni 2017.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2011:977) med bemyndi-

gande att meddela föreskrifter om avgifter för vissa ärenden om dödande av
förkommen handling ska ha följande lydelse.

1 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för myndig-

hetens handläggning av ärenden enligt lagen (2011:900) om dödande av för-
kommen handling. Avgifterna får bestämmas upp till full kostnadstäckning.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2017.
2. Bestämmelserna i den nya lydelsen ska dock tillämpas för tid från och

med den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Ellika Eriksson
(Näringsdepartementet)

SFS 2017:609

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017