SFS 2017:610 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

170610.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i trafikförordningen (1998:1276);

utfärdad den 22 juni 2017.

Regeringen föreskriver

1 att 4 kap. 14 och 17 §§ och 13 kap. 7 § och bila-

gorna 1 och 2 till trafikförordningen (1998:1276) ska ha följande lydelse.

4 kap

14 §

2

Fordon eller fordonståg som huvudsakligen används i internationell

trafik får föras på vägar med bärighetsklass 1 även om de bruttovikter som an-
ges i 12 § första stycket 4 och bilaga 1 överskrids eller de avstånd som anges i
13 § underskrids. Undantaget gäller endast om följande bruttovikter och
längdmått inte överskrids:

1. 26 ton för treaxligt motorfordon.
2. 38 ton för fyraxligt fordonståg.
3. 40 ton för fem- eller sexaxligt fordonståg.
4. 44 ton för treaxligt motorfordon med två- eller treaxlig påhängsvagn vid

transport av 40 fots ISO-container.

5. 16,5 meter för bil med påhängsvagn.
6. 18,75 meter för bil med släpvagn.
Om ett treaxligt motorfordon enligt första stycket drivs helt eller delvis

med alternativt bränsle får bruttovikten enligt första stycket överskridas med
den extra vikt som tekniken för det alternativa bränslet kräver, dock högst
1 ton.

17 §

3

Ett annat motordrivet fordon än en buss med eller utan ett därtill

kopplat fordon får inte föras på andra vägar än enskilda om fordonet eller for-
donståget, lasten inräknad, är längre än 24,0 meter. Längden av ett fordons-
tåg, lasten inräknad, får dock uppgå till 25,25 meter om följande villkor är
uppfyllda:

1. Varje ingående fordon är utrustat med sådana låsningsfria bromsar och

kopplingsanordningar som Transportstyrelsen föreskriver.

2. Varje ingående motordrivet fordon har en största längd av 12,0 meter.

1 Jfr rådets direktiv 96/53/EG om största tillåtna dimensioner i nationell och internatio-
nell trafik och högsta tillåtna vikter i internationell trafik för vissa vägfordon som
framförs inom gemenskapen, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv
2015/719/EU.

2 Senaste lydelse 2012:553.

3 Senaste lydelse 2008:1109. �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

SFS 2017:610

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

2

SFS 2017:610

3. Varje ingående släpvagn, utom påhängsvagn, har en största längd av

12,0 meter.

4. Avståndet mellan kopplingstappen och bakkanten på en påhängsvagn

överstiger inte 12,0 meter.

5. Det horisontella avståndet mellan kopplingstappen och varje punkt på

framkanten av en påhängsvagn överstiger inte 2,04 meter.

6. Fordonstågets sammanlagda lastlängd bakom förarhytten, mätt parallellt

med fordonstågets längsgående axel, överstiger inte 21,86 meter.

7. Avståndet, mätt parallellt med fordonstågets längsgående axel, från den

längst fram belägna yttre punkten på lastutrymmet bakom förarhytten till den
längst bak belägna yttre punkten på fordonståget överstiger inte 22,9 meter.

8. Fordonsbredden, utom för påbyggnad för temperaturkontrollerade for-

don, eller temperaturkontrollerade containrar eller växelflak, är högst 2,55
meter.

9. Bredden på påbyggnad för temperaturkontrollerade fordon, eller tempe-

raturkontrollerade containrar eller växelflak, är högst 2,60 meter.

10. Varje ingående motordrivet fordon som är i rörelse kan vända inom en

cirkelring som har en yttre radie på 12,5 meter och en inre radie på 5,3 meter.

11. Fordonståget uppfyller de vändningskrav som Transportstyrelsen före-

skriver.

Bestämmelserna om längd och avstånd i första stycket 2�5 ska omfatta

även avtagbara påbyggnader och standardiserade godsbehållare såsom con-
tainrar.

13 kap.

7 §

4

Polismyndigheten får meddela föreskrifter om trafikövervakning på

motorvägar och motortrafikleder.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter för övriga frågor i denna för-

ordning. Sådana föreskrifter får gälla

1. att viss utrustning ska vara av en typ som har godkänts av styrelsen eller

någon annan myndighet,

2. vilka värden som får användas i lokala trafikföreskrifter om högsta

tillåtna hastighet och innehålla riktlinjer för hur olika värden bör användas,

3. krav på säkring av last på fordon under färd,
4. krav på egenskaper hos lastsäkringsutrustning, och
5. krav på dokumentation vid lastsäkring.
Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att en avsändare och en

transportör, vid transport av containrar och växelflak, är skyldiga att tillhan-
dahålla viss information och dokumentation om en containers eller ett växel-
flaks vikt.

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2017.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Ellika Eriksson
(Näringsdepartementet)

4 Senaste lydelse 2016:1215.

background image

3

SFS 2017:610

Bilaga 1 till trafikförordningen (1998:1276)

5

Tabell
över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK1

5 Senaste lydelse 2015:240.

Avstånd i meter mellan fordonets eller
fordonstågets första och sista axel

Högsta tillåtna bruttovikt i ton för
fordonet eller fordonståget

mindre än

1,0

11,5

1,0 men inte

1,3

16

1,3 men inte

1,8

18

1,8 men inte

2,0

20

2,0 men inte

2,6

21

2,6 men inte

5,0

24

5,0 men inte

5,2

25

5,2 men inte

5,4

26

5,4 men inte

5,6

27

5,6 men inte

5,8

28

5,8 men inte

6,0

29

6,0 men inte

6,2

30

6,2 men inte

6,4

31

6,4 men inte

8,25

32

8,25 men inte

8,5

33

8,5 men inte

8,75

34

8,75 men inte

9,0

35

9,0 men inte

9,25

36

9,25 men inte

9,5

37

9,5 men inte

9,75

38

9,75 men inte

10,0

39

10,0 men inte

10,25

40

10,25 men inte

10,5

41

10,5 men inte

10,75

42

10,75 men inte

11,0

43

11,0 men inte

11,25

44

11,25 men inte

11,5

45

11,5 men inte

11,75

46

11,75 men inte

12,0

47

12,0 men inte

12,5

48

12,5 men inte

13,0

49

13,0 men inte

13,5

50

13,5 men inte

14,0

51

14,0 men inte

14,5

52

14,5 men inte

15,0

53

15,0 men inte

15,5

54

background image

4

SFS 2017:610

För en släpvagn eller för en dolly med tillkopplad påhängsvagn med ett
minsta avstånd mellan första och sista axeln av 6,6 meter gäller dock följande

Bruttovikten för ett motordrivet fordon får dock inte överstiga följande
värden när fordonet

Om ett motordrivet fordon med två eller tre axlar, dock inte tvåaxlad buss,
drivs helt eller delvis med alternativt bränsle får bruttovikten överstiga de vär-
den som anges i a�e med den extra vikt som tekniken för det alternativa
bränslet kräver, dock högst 1 ton.

15,5 men inte

16,0

55

16,0 men inte

16,5

56

16,5 men inte

17,0

57

17,0 men inte

17,5

58

17,5 men inte

18,0

59

18,0 men inte

18,5

60

18,5 men inte

19,0

61

19,0 men inte

19,6

62

19,6 men inte

20,2

63

20,2 och större

64

Avstånd i meter mellan släpvagnens
första och sista axel eller mellan
dollyns första och påhängsvagnens
sista axel

Högsta tillåtna bruttovikt i ton för
släpvagnen

6,6 men inte 6,8

33

6,8 men inte 7,0

34

7,0 men inte 7,2

35

7,2 men inte 7,6

36

7,6 men inte 7,8

37

7,8 och större

38

a) har två axlar och inte är en buss

18 ton

b) är en buss och har två axlar

19,5 ton

c) har tre axlar

25 ton

d) har tre axlar och drivaxeln är försedd med dubbelmonterade
hjul och luftfjädring eller likvärdig fjädring, eller om varje
drivaxel är försedd med dubbelmonterade hjul och vikten inte
på någon axel överstiger 9,5 ton

26 ton

e) är en ledbuss och har tre axlar

28 ton

f) har fyra eller flera axlar

31 ton

g) har fyra eller flera axlar och drivaxeln är försedd med dub-
belmonterade hjul och luftfjädring eller likvärdig fjädring, eller
om varje drivaxel är försedd med dubbelmonterade hjul och
vikten inte på någon av axlarna överstiger 9,5 ton

32 ton

Avstånd i meter mellan fordonets eller
fordonstågets första och sista axel

Högsta tillåtna bruttovikt i ton för
fordonet eller fordonståget

background image

5

SFS 2017:610

Bilaga 2 till trafikförordningen (1998:1276)

Tabell
över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK2

Avstånd i meter mellan fordonets eller
fordonstågets första och sista axel

Högsta tillåtna bruttovikt i ton för
fordonet eller fordonståget

mindre än

2,0

16,0

2,0 men inte

2,6

20,0

2,6 men inte

4,8

22,0

4,8 men inte

5,0

22,16

5,0 men inte

5,2

22,5

5,2 men inte

5,4

22,84

5,4 men inte

5,6

23,18

5,6 men inte

5,8

23,52

5,8 men inte

6,0

23,86

6,0 men inte

6,2

24,2

6,2 men inte

6,4

24,54

6,4 men inte

6,6

24,88

6,6 men inte

6,8

25,22

6,8 men inte

7,0

25,56

7,0 men inte

7,2

25,9

7,2 men inte

7,4

26,24

7,4 men inte

7,6

26,58

7,6 men inte

7,8

26,92

7,8 men inte

8,0

27,26

8,0 men inte

8,2

27,6

8,2 men inte

8,4

27,94

8,4 men inte

8,6

28,28

8,6 men inte

8,8

28,62

8,8 men inte

9,0

28,96

9,0 men inte

9,2

29,3

9,2 men inte

9,4

29,64

9,4 men inte

9,6

29,98

9,6 men inte

9,8

30,32

9,8 men inte

10,0

30,66

10,0 men inte

10,2

31,0

10,2 men inte

10,4

31,34

10,4 men inte

10,6

31,68

10,6 men inte

10,8

32,02

10,8 men inte

11,0

32,36

11,0 men inte

11,2

32,7

11,2 men inte

11,4

33,04

11,4 men inte

13,4

38,0

13,4 men inte

13,6

38,04

background image

6

SFS 2017:610

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Bruttovikten för ett motordrivet fordon får dock inte överstiga följande vär-
den när fordonet

Om ett motordrivet fordon med två axlar, dock inte en tvåaxlad buss, drivs
helt eller delvis med alternativt bränsle får bruttovikten överstiga det värde
som anges i a med den extra vikt som tekniken för det alternativa bränslet
kräver, dock högst 1 ton.

13,6 men inte

13,8

38,56

13,8 men inte

14,0

39,08

14,0 men inte

14,2

39,6

14,2 men inte

14,4

40,12

14,4 men inte

14,6

40,64

14,6 men inte

14,8

41,16

14,8 men inte

15,0

41,68

15,0 men inte

15,2

42,2

15,2 men inte

15,4

42,72

15,4 men inte

15,6

43,24

15,6 men inte

15,8

43,76

15,8 men inte

16,0

44,28

16,0 men inte

16,2

44,8

16,2 men inte

16,4

45,32

16,4 men inte

16,6

45,84

16,6 men inte

16,8

46,36

16,8 men inte

17,0

46,88

17,0 men inte

17,2

47,4

17,2 men inte

17,4

47,92

17,4 men inte

17,6

48,44

17,6 men inte

17,8

48,96

17,8 men inte

18,0

49,48

18,0 men inte

18,2

50,0

18,2 men inte

18,4

50,52

18,4 men inte

18,5

51,04

18,5 och större

51,40

a) har två axlar och inte är en buss

18 ton

b) är en buss och har två axlar

19,5 ton

Avstånd i meter mellan fordonets eller
fordonstågets första och sista axel

Högsta tillåtna bruttovikt i ton för
fordonet eller fordonståget