SFS 2017:611 Förordning om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

170611.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:651) om
vägtrafikdefinitioner;

utfärdad den 22 juni 2017.

Regeringen föreskriver

1 att 2 § förordningen (2001:651) om vägtrafik-

definitioner ska ha följande lydelse.

2 §

2

Definitionerna nedan är avsedda att användas i andra författningar i den

utsträckning som föreskrivs i dessa.

1 Jfr rådets direktiv 96/53/EG om största tillåtna dimensioner i nationell och inter-
nationell trafik och högsta tillåtna vikter i internationell trafik för vissa vägfordon som
framförs inom gemenskapen, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv
2015/719/EU.

2 Senaste lydelse 2016:143.

Beteckning

Betydelse

Accelerationsfält

Ett sådant körfält som är avsett endast
för anslutande trafik

Alternativa bränslen

Bränslen eller kraftkällor som, åtmin-
stone delvis, fungerar som ersättning
för fossila oljekällor för energiförsörj-
ning till transport och som kan bidra
till en utfasning av fossila bränslen och
en förbättrad miljöprestanda inom
transportsektorn, och som utgörs av
1. elektricitet som förbrukas i alla
typer av elektriska fordon,
2. väte,
3. naturgas, inklusive biometan, i gas-
form (komprimerad naturgas – CNG)
och flytande form (flytande naturgas –
LNG),
4. gasol (LPG), eller
5. mekanisk energi från fordonsbase-
rad lagring/fordonsbaserade källor,
inklusive spillvärme

SFS 2017:611

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

2

SFS 2017:611

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2017.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Ellika Eriksson
(Näringsdepartementet)

Behörighetshandling

Körkort, traktorkort, förarbevis för
moped klass II, förarbevis för snö-
skoter samt förarbevis för terräng-
hjuling