SFS 2017:612 Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

170612.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-
och sjukvård;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

Lagens innehåll och tillämpningsområde

1 §

I denna lag finns bestämmelser om

1. samverkan vid planering av insatser för enskilda som efter att de skrivits

ut från sluten vård kan komma att behöva insatser från socialtjänsten, den
kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den lands-
tingsfinansierade öppna vården,

2. hur insatserna ska planeras för enskilda som efter utskrivning behöver

insatser från flera berörda enheter inom de aktuella verksamheterna, och

3. kommunens betalningsansvar för vissa utskrivningsklara patienter.
Det som i denna lag sägs om landsting gäller även kommuner som inte

ingår i ett landsting.

Lagens syfte

2 §

Denna lag syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av god

kvalitet för enskilda som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser
från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller
den landstingsfinansierade öppna vården. I detta syfte ska lagen särskilt
främja att en patient med behov av insatser skrivs ut från den slutna vården så
snart som möjligt efter det att den behandlande läkaren bedömt att patienten
är utskrivningsklar.

Uttryck i lagen

3 §

I denna lag avses med

1. hälso- och sjukvård: åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och

behandla sjukdomar och skador samt sjuktransporter,

2. socialtjänst: insatser för en enskild enligt författningarna om socialtjänst

och stöd och service till vissa funktionshindrade samt insatser enligt de sär-
skilda författningarna om vård utan samtycke av unga eller av missbrukare,

1 Prop. 2016/17:106, bet. 2016/17:SoU18, rskr. 2016/17:326.

SFS 2017:612

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

2

SFS 2017:612

3. sluten vård: hälso- och sjukvård som ges till en patient som är intagen

vid en vårdinrättning,

4. öppen vård: annan hälso- och sjukvård än sluten vård, och
5. utskrivningsklar: att en patients hälsotillstånd är sådant att den behand-

lande läkaren har bedömt att patienten inte längre behöver vård vid en enhet
inom den slutna vården.

2 kap. Inskrivningsmeddelande och planering

Inskrivningsmeddelande

1 §

Om den behandlande läkaren, när en patient skrivs in i den slutna

vården, bedömer att patienten kan komma att behöva insatser från socialtjäns-
ten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den
landstingsfinansierade öppna vården efter det att patienten har skrivits ut, ska
den slutna vården underrätta de berörda enheterna om denna bedömning
genom ett inskrivningsmeddelande.

Om insatser bedöms behövas från den kommunalt finansierade hälso- och

sjukvården, ska inskrivningsmeddelandet även skickas till den landstings-
finansierade öppna vården.

2 §

Ett inskrivningsmeddelande ska innehålla upplysningar om patientens

namn, personnummer och folkbokföringsadress samt om beräknad tidpunkt
för utskrivning.

3 §

Ett inskrivningsmeddelande ska skickas senast 24 timmar efter det att

patienten har skrivits in i den slutna vården. Om den behandlande läkaren
först senare under vårdförloppet bedömer att en patient kan komma att
behöva insatser enligt 1 §, ska den slutna vården skicka inskrivningsmed-
delandet senast 24 timmar efter det att den behandlande läkaren gjorde den
bedömningen.

4 §

Om den beräknade tidpunkten för utskrivning ändras efter det att ett

inskrivningsmeddelande har skickats, ska den slutna vården så snart det är
möjligt underrätta de berörda enheterna om den nya beräknade tidpunkten för
utskrivning.

Fast vårdkontakt i den öppna vården

5 §

När en enhet i den landstingsfinansierade öppna vården har tagit emot

ett inskrivningsmeddelande i fråga om en patient, ska verksamhetschefen vid
den enheten utse en fast vårdkontakt för patienten. Verksamhetschefen ska
utse den fasta vårdkontakten innan patienten skrivs ut från den slutna vården.

Om patienten redan har en fast vårdkontakt vid enheten, får denne fortsätta

att vara patientens fasta vårdkontakt.

Planering inför patientens utskrivning

6 §

När en berörd enhet inom socialtjänsten, den kommunalt finansierade

hälso- och sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården har fått
ett inskrivningsmeddelande, ska enheten börja sin planering av de insatser

background image

3

SFS 2017:612

som är nödvändiga för att patienten på ett tryggt och säkert sätt ska kunna
lämna den slutna vården och efter utskrivningen få sina behov av socialtjänst
eller hälso- och sjukvård tillgodosedda.

3 kap. Åtgärder vid utskrivning

Underrättelse om att en patient är utskrivningsklar

1 §

När den behandlande läkaren har bedömt att en patient är utskrivnings-

klar, ska den slutna vården så snart som möjligt underrätta berörda enheter om
denna bedömning, om bestämmelser om sekretess eller tystnadsplikt inte hin-
drar det.

En underrättelse i enlighet med 7 a § tredje stycket lagen (1991:1128) om

psykiatrisk tvångsvård ska motsvara en underrättelse enligt första stycket.

Informationsöverföring vid utskrivning

2 §

Om bestämmelser om sekretess eller tystnadsplikt inte hindrar det, ska

den slutna vården till berörda enheter överföra den information som är nöd-
vändig för att ge patienten socialtjänst eller hälso- och sjukvård. Informa-
tionen ska överföras senast samma dag som patienten skrivs ut från den slutna
vården.

Information till patienten

3 §

Närmare bestämmelser om den information som ska ges till patienten

och dennes närstående vid utskrivning anges i 3 kap. patientlagen (2014:821).

4 kap. Samverkan mellan landsting och kommun

Samordnad individuell planering

1 §

Om patienten efter utskrivningen behöver insatser från både landsting

och kommun i form av hälso- och sjukvård eller socialtjänst, ska en samord-
nad individuell planering genomföras av representanter för de enheter som
ansvarar för insatserna. Om insatser behövs från den kommunalt finansierade
hälso- och sjukvården, ska även den landstingsfinansierade öppna vården
medverka i den samordnade individuella planeringen.

För patienter som behöver insatser i samband med öppen psykiatrisk

tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk vård, ska planeringen i stället genom-
föras enligt bestämmelserna om en samordnad vårdplan i 7 a § lagen
(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och 12 a § lagen (1991:1129) om
rättspsykiatrisk vård.

2 §

Vid den samordnade individuella planeringen ska enheterna upprätta en

individuell plan i enlighet med bestämmelserna i 16 kap. 4 § tredje och fjärde
styckena hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och 2 kap. 7 § andra och tredje
styckena socialtjänstlagen (2001:453). Planen får upprättas om patienten sam-
tycker till det. Arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål.

background image

4

SFS 2017:612

3 §

En kallelse till den samordnade individuella planering som avses i 1 §

första stycket ska skickas till berörda enheter av patientens fasta vårdkontakt i
den landstingsfinansierade öppna vården.

Kallelsen ska skickas senast tre dagar efter det att en underrättelse enligt

3 kap. 1 § om att patienten är utskrivningsklar har lämnats.

Riktlinjer och överenskommelser

4 §

Landsting och kommun ska i samråd utarbeta gemensamma riktlinjer

till vårdgivare och till dem som bedriver socialtjänst avseende samverkan
enligt denna lag.

5 §

Landsting och kommun får träffa en överenskommelse om att kom-

munens betalningsansvar ska inträda vid en annan tidpunkt än den som anges
i 5 kap. 4 § eller med ett annat belopp än det som bestäms enligt 5 kap. 6 §.

5 kap. Kommunens betalningsansvar

1 §

En kommun betalar i enlighet med 2–6 §§ ersättning till ett landsting för

en patient som vårdas inom den slutna vården efter det att den behandlande
läkaren har bedömt att patienten är utskrivningsklar.

2 §

En kommuns betalningsansvar omfattar patienter som är folkbokförda i

kommunen.

Den kommun som har beslutat att en patient ska vistas i en annan kommun

i sådan särskild boendeform eller bostad som avses i 5 kap. 5 § andra stycket,
5 kap. 7 § tredje stycket eller 7 kap. 1 § första stycket 2 socialtjänstlagen
(2001:453), har betalningsansvaret för den patienten oavsett var patienten är
folkbokförd.

3 §

Kommunens betalningsansvar förutsätter att den slutna vården har

1. underrättat kommunen om att patienten har skrivits in i enlighet med

2 kap. 1–3 §§, och

2. underrättat berörda enheter i kommunen om att patienten är utskriv-

ningsklar i enlighet med 3 kap. 1 §.

I de fall en samordnad individuell planering ska genomföras enligt 4 kap.

1 och 2 §§ är kommunen betalningsansvarig endast om den fasta vårdkon-
takten i den landstingsfinansierade öppna vården har kallat till samordnad
individuell planering i enlighet med 4 kap. 3 §.

4 §

Om det inte finns någon överenskommelse om tidpunkten enligt 4 kap.

5 §, ska kommunens betalningsansvar inträda tre dagar efter det att en under-
rättelse enligt 3 kap. 1 § har skickats. Om en sådan underrättelse skickas efter
klockan 12.00, ska kommunens betalningsansvar emellertid inträda fyra
dagar efter det att underrättelsen har skickats.

5 §

Kommunens betalningsansvar ska inte inträda om patienten inte kan

skrivas ut från den slutna vården på grund av att sådana insatser som den
landstingsfinansierade öppna vården är ansvarig för inte är tillgängliga, eller
det inte är klarlagt om sådana insatser är tillgängliga.

background image

5

SFS 2017:612

6 §

Om det inte finns någon överenskommelse om belopp enligt 4 kap. 5 §,

ska kommunen lämna ersättning för vård av utskrivningsklara patienter med
det belopp som motsvarar genomsnittskostnaden i riket för ett vårddygn i den
slutna vården. Detta belopp ska räknas om årligen med hänsyn till utveck-
lingen av kostnader för vårdplatser i den slutna vården.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om det belopp som avses i första stycket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Lagen tillämpas dock inte fram till och med den 31 december 2018 för

patienter som vårdas i sluten psykiatrisk vård.

3. Genom lagen upphävs lagen (1990:1404) om kommunernas betalnings-

ansvar för viss hälso- och sjukvård.

4. Den upphävda lagen ska dock fortsätta att tillämpas fram till och med

den 31 december 2018 för patienter som vårdas i sluten psykiatrisk vård.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

ANNIKA STRANDHÄLL
(Socialdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017