SFS 2017:613 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

170613.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 kap. 5 § socialtjänstlagen

(2001:453) ska ha följande lydelse.

8 kap.

5 §

2 Den enskildes avgifter får

1. för hemtjänst och dagverksamhet, tillsammans med avgifter som avses i

17 kap. 8 § första stycket 1 och 2 hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), per
månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5392 prisbasbelopp,

2. för bostad i särskilt boende per månad uppgå till högst en tolftedel av

0,5539 prisbasbelopp.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2016/17:106, bet. 2016/17:SoU18, rskr. 2016/17:326.

2 Senaste lydelse 2017:47.

SFS 2017:613

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017