SFS 2017:614 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

170614.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 25 kap. 11 § offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

25 kap.

11 §

2

Sekretessen enligt 1 § hindrar inte att uppgift lämnas

1. från en myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1 § i en kom-

mun till en annan sådan myndighet i samma kommun,

2. från en myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1 § i ett lands-

ting till en annan sådan myndighet i samma landsting,

3. till en myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1 § eller till en

enskild vårdgivare enligt vad som föreskrivs om sammanhållen journalföring
i patientdatalagen (2008:355),

4. till ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister enligt patientdatalagen,
5. från en myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1 § inom en

kommun eller ett landsting till annan sådan myndighet för forskning eller
framställning av statistik eller för administration på verksamhetsområdet, om
det inte kan antas att den enskilde eller någon närstående till den enskilde
lider men om uppgiften röjs, eller

6. till en enskild enligt vad som föreskrivs i
� lagen (1988:1473) om undersökning beträffande vissa smittsamma sjuk-

domar i brottmål,

� lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård,
� smittskyddslagen (2004:168),
� 6 och 7 kap. lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.,
� lagen (2006:496) om blodsäkerhet,
� lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av

mänskliga vävnader och celler,

� lagen (2012:263) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av

mänskliga organ eller förordning som har meddelats med stöd av den lagen,
eller

� 2 kap. lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-

och sjukvård.

1 Prop. 2016/17:106, bet. 2016/17:SoU18, rskr. 2016/17:326.

2 Senaste lydelse 2014:357.

SFS 2017:614

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

2

SFS 2017:614

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Kerstin Bynander
(Justitiedepartementet)