SFS 2017:617 Förordning om fastställande av belopp för vård av utskrivningsklara patienter

170617.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om fastställande av belopp för vård av
utskrivningsklara patienter;

utfärdad den 22 juni 2017.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om det belopp som en kommun

ska lämna i ersättning till ett landsting för vård av en utskrivningsklar patient
enligt 5 kap. 6 § lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård.

Innan Socialstyrelsen meddelar föreskrifter om beloppets storlek enligt

första stycket ska myndigheten ge Sveriges Kommuner och Landsting tillfälle
att yttra sig.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2017:617

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017