SFS 2017:620 Lag om ändring i skollagen (2010:800)

170620.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skollagen (2010:800);

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)2

dels att 10 kap. 16 §, 12 kap. 16 § och bilaga 1 ska upphöra att gälla,
dels att nuvarande bilaga 2�5 ska betecknas bilaga 1�4,
dels att 3 kap. 12 §, 10 kap. 3�5 och 15 §§, 11 kap. 4, 7 och 19 §§, 12 kap.

3�5 och 15 §§, 13 kap. 3�5 och 16 §§ och rubrikerna närmast före 10 kap.
3 §, 11 kap. 4 §, 12 kap. 3 § och 13 kap. 3 § ska ha följande lydelse,

dels att rubrikerna närmast före 10 kap. 6 §, 11 kap. 9 § och 12 kap. 6 § ska

lyda ⬝Ytterligare bemyndiganden om undervisningens innehåll och om-
fattning⬝.

3 kap.

12 §

Om det särskilda stödet för en elev i grundskolan, grundsärskolan, spe-

cialskolan eller sameskolan inte i rimlig grad kan anpassas efter elevens
behov och förutsättningar, får ett beslut enligt 7 § innebära avvikelser från
den timplan samt de ämnen och mål som annars gäller för utbildningen
(anpassad studiegång). I grundskolan, specialskolan och sameskolan ska den
anpassade studiegången utformas så att eleven så långt som möjligt får förut-
sättningar att nå behörighet till gymnasieskolans nationella program.

Rektorn ansvarar för att en elev med anpassad studiegång får en utbildning

som så långt det är möjligt är likvärdig med övrig utbildning i den aktuella
skolformen.

10 kap.

�&rskurser, stadier, läsår och terminer

3 §

Grundskolan ska ha nio årskurser, som indelas i lågstadium, mellan-

stadium och högstadium. Lågstadiet består av årskurs 1�3, mellanstadiet av
årskurs 4�6 och högstadiet av årskurs 7�9.

Utbildningen i varje årskurs ska bedrivas under ett läsår, som består av en

hösttermin och en vårtermin.

1 Prop. 2016/17:143, bet. 2016/17:UbU23, rskr. 2016/17:339.

2 Senaste lydelse av
10 kap. 16 § 2014:458
12 kap. 16 § 2014:458
bilaga 1 2016:553.

SFS 2017:620

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

2

SFS 2017:620

Regeringen får meddela föreskrifter om läsårets längd och om när läsåret

ska börja och sluta.

4 §

Undervisningen ska omfatta följande ämnen:

� bild,
� engelska,
� hem- och konsumentkunskap,
� idrott och hälsa,
� matematik,
� musik,
� naturorienterande ämnen: biologi, fysik och kemi,
� samhällsorienterande ämnen: geografi, historia, religionskunskap och

samhällskunskap,

� slöjd,
� svenska eller svenska som andraspråk, och
� teknik.
Härutöver ska det som ämnen finnas moderna språk som ska erbjudas varje

elev inom ramen för språkval och, för elever som ska erbjudas moders-
målsundervisning, modersmål.

Vidare ska det finnas elevens val och skolans val. Undervisningen i elevens

val ska syfta till att fördjupa och bredda elevens kunskaper i ett eller flera
ämnen. Skolans val får omfatta ett lokalt tillval, om Statens skolverk har god-
känt en plan för undervisningen.

5 §

3

Den totala undervisningstiden för varje elev i grundskolan ska vara

minst 6 890 timmar.

För en nyanländ elev och för en elev som avses i 3 kap. 12 c § andra

stycket 2 ska den totala undervisningstiden efter ett beslut om placering i års-
kurs enligt 3 kap. 12 e § motsvara minst den tid som återstår för övriga elever
i den årskursen under den kvarvarande skoltiden.

Regeringen får meddela föreskrifter om fördelning av undervisningstiden

(timplan).

15 §

4

Betyg ska sättas i grundskolans ämnen i slutet av varje termin från och

med årskurs 6 i de ämnen som eleven har fått undervisning i under terminen.

Om undervisningen i naturorienterande ämnen och samhällsorienterande

ämnen i huvudsak varit ämnesövergripande fram till och med slutet av års-
kurs 6, får rektorn dock besluta att ett sammanfattande betyg ska sättas för
dessa respektive ämnen i årskurs 6.

11 kap.

�&rskurser, stadier, läsår och terminer

4 §

Grundsärskolan ska ha nio årskurser, som indelas i lågstadium, mellan-

stadium och högstadium. Lågstadiet består av årskurs 1�3, mellanstadiet av
årskurs 4�6 och högstadiet av årskurs 7�9.

3 Senaste lydelse 2016:553.

4 Senaste lydelse 2010:2022.

background image

3

SFS 2017:620

Utbildningen i varje årskurs ska bedrivas under ett läsår, som består av en

hösttermin och en vårtermin.

Regeringen får meddela föreskrifter om läsårets längd och om när läsåret

ska börja och sluta.

7 §

5

Den totala undervisningstiden för varje elev i grundsärskolan ska vara

minst 6 890 timmar. För en elev i inriktningen träningsskolan ska den totala
undervisningstiden dock vara minst 6 665 timmar.

För en nyanländ elev och för en elev som avses i 3 kap. 12 c § andra

stycket 2 ska den totala undervisningstiden efter ett beslut om placering i års-
kurs enligt 3 kap. 12 e § motsvara minst den tid som återstår för övriga elever
i den årskursen under den kvarvarande skoltiden.

Regeringen får meddela föreskrifter om fördelning av undervisningstiden

(timplan).

19 §

6

Om en elev eller elevens vårdnadshavare begär det, ska betyg sättas i

grundsärskolans ämnen.

Betyg ska sättas i slutet av varje termin från och med årskurs 6 i de ämnen

som eleven har fått undervisning i under terminen.

12 kap.

�&rskurser, stadier, läsår och terminer

3 §

Specialskolan ska ha tio årskurser, som indelas i lågstadium, mellan-

stadium och högstadium. Lågstadiet består av årskurs 1�4, mellanstadiet av
årskurs 5�7 och högstadiet av årskurs 8�10.

Utbildningen i varje årskurs ska bedrivas under ett läsår, som består av en

hösttermin och en vårtermin.

4 §

7

Undervisningen ska omfatta följande ämnen:

� bild,
� engelska,
� hem- och konsumentkunskap,
� idrott och hälsa,
� matematik,
� naturorienterande ämnen: biologi, fysik och kemi,
� rörelse och drama eller musik,
� samhällsorienterande ämnen: geografi, historia, religionskunskap och

samhällskunskap,

� slöjd,
� svenska eller svenska som andraspråk,
� teckenspråk, och
� teknik.
För hörande elever gäller att ämnet musik ersätter ämnet rörelse och drama.

För elever som tagits emot enligt 7 kap. 6 § första stycket 1 och 3 gäller att
ämnet svenska ersätter ämnet teckenspråk, om dessa elever inte har behov av
teckenspråk.

5 Senaste lydelse 2016:553.

6 Senaste lydelse 2014:458.

7 Senaste lydelse 2011:876.

background image

4

SFS 2017:620

Härutöver ska det som ämnen finnas moderna språk som ska erbjudas varje

elev inom ramen för språkval och, för elever som ska erbjudas moders-
målsundervisning, modersmål.

Vidare ska det finnas elevens val och skolans val. Undervisningen i elevens

val ska syfta till att fördjupa och bredda elevens kunskaper i ett eller flera äm-
nen.

5 §

8

Den totala undervisningstiden för varje elev i specialskolan ska vara

minst 8 070 timmar.

För en nyanländ elev och för en elev som avses i 3 kap. 12 c § andra

stycket 2 ska den totala undervisningstiden efter ett beslut om placering i års-
kurs enligt 3 kap. 12 e § motsvara minst den tid som återstår för övriga elever
i den årskursen under den kvarvarande skoltiden.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om fördelning av under-
visningstiden (timplan).

15 §

9

Betyg ska sättas i specialskolans ämnen i slutet av varje termin från

och med årskurs 7 i de ämnen som eleven har fått undervisning i under termi-
nen.

Om undervisningen i naturorienterande ämnen och samhällsorienterande

ämnen i huvudsak varit ämnesövergripande fram till och med slutet av års-
kurs 7, får rektorn dock besluta att ett sammanfattande betyg ska sättas för
dessa respektive ämnen i årskurs 7.

13 kap.

�&rskurser, stadier, läsår och terminer

3 §

Sameskolan ska ha sex årskurser, som indelas i lågstadium och mellan-

stadium. Lågstadiet består av årskurs 1�3 och mellanstadiet av årskurs 4�6.

Utbildningen i varje årskurs ska bedrivas under ett läsår, som består av en

hösttermin och en vårtermin.

4 §

Undervisningen ska omfatta följande ämnen:

� bild,
� engelska,
� hem- och konsumentkunskap,
� idrott och hälsa,
� matematik,
� musik,
� naturorienterande ämnen: biologi, fysik och kemi,
� samhällsorienterande ämnen: geografi, historia, religionskunskap och

samhällskunskap,

� samiska,
� slöjd,
� svenska eller svenska som andraspråk, och
� teknik.

8 Senaste lydelse 2016:553.

9 Senaste lydelse 2010:2022.

background image

5

SFS 2017:620

Härutöver ska det som ämnen finnas moderna språk som ska erbjudas varje

elev inom ramen för språkval och, för elever som ska erbjudas moders-
målsundervisning, modersmål.

Vidare ska det finnas elevens val och skolans val. Undervisningen i elevens

val ska syfta till att fördjupa och bredda elevens kunskaper i ett eller flera
ämnen.

5 §

10

Den totala undervisningstiden för varje elev i sameskolan ska vara

minst 4 473 timmar.

För en nyanländ elev och för en elev som avses i 3 kap. 12 c § andra

stycket 2 ska den totala undervisningstiden efter ett beslut om placering i års-
kurs enligt 3 kap. 12 e § motsvara minst den tid som återstår för övriga elever
i den årskursen under den kvarvarande skoltiden.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om fördelning av under-
visningstiden (timplan).

16 §

11

Betyg ska sättas i sameskolans ämnen.

Om undervisningen i naturorienterande ämnen och samhällsorienterande

ämnen i huvudsak varit ämnesövergripande fram till och med slutet av års-
kurs 6, får rektorn dock besluta att ett sammanfattande betyg ska sättas för
dessa respektive ämnen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017 i fråga om 12 kap. 5 § och i

övrigt den 1 juli 2018.

2. Den upphävda bilagan gäller fortfarande för elever som höstterminen

2018 påbörjar årskurs 7 eller en högre årskurs i grundskolan.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

10 Senaste lydelse 2016:553.

11 Senaste lydelse 2010:2022.

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017