SFS 2017:622 Förordning om statsbidrag för gymnasieskolans introduktionsprogram

170622.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statsbidrag för gymnasieskolans
introduktionsprogram;

utfärdad den 22 juni 2017.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för gymna-

sieskolans introduktionsprogram. Syftet med bidraget är att stärka utbild-
ningen på introduktionsprogrammen.

2 §

Statsbidraget lämnas i den mån det finns tillgång på medel.

Förutsättningar för statsbidrag

3 §

Statsbidrag får lämnas med högst 2 000 000 kronor till en huvudman

som har minst 15 elever på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan.

Bidrag får lämnas för insatser för att stärka utbildningen på programmet.

4 §

Statsbidrag får inte lämnas för

1. insatser som statsbidrag lämnats för på annat sätt, eller
2. utbildning som bedrivs enligt förordningen (1992:395) om uppdragsut-

bildning inom skolväsendet.

Ansökan och beslut

5 §

Ansökan om statsbidrag ges in till Statens skolverk som prövar frågor

om och betalar ut bidraget.

I ett beslut om att bevilja bidrag ska sista dagen för redovisning enligt 9 §

anges. Beslutet får förenas med villkor. Villkoren ska framgå av beslutet.

Utbetalning

6 §

Statens skolverk betalar ut statsbidrag efter rekvisition.

Omfördelning

7 §

Statens skolverk får besluta att fördela de medel som inte betalas ut till

huvudmän som har rekvirerat statsbidrag enligt denna förordning.

SFS 2017:622

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

2

SFS 2017:622

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Uppföljning och redovisning

8 §

Statens skolverk ska följa upp hur statsbidraget har använts.

9 §

Mottagaren av statsbidrag är skyldig att lämna sådan ekonomisk och

annan redovisning till Statens skolverk som verket begär.

�&terbetalning och återkrav

10 §

Mottagaren av statsbidrag enligt denna förordning är återbetalnings-

skyldig, om

1. bidraget har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp,
2. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det

ändamål det har lämnats för,

3. sådan redovisning som avses i 9 § inte har lämnats, eller
4. mottagaren inte har följt villkor som framgår av beslutet om bidrag.

11 §

Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett stats-

bidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt 10 §.

Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket besluta att helt eller del-

vis avstå från återkrav.

12 §

På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag

som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en
räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två pro-
centenheter.

Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk besluta att helt eller

delvis avstå från krav på ränta.

Bemyndigande

13 §

Statens skolverk får meddela ytterligare föreskrifter om fördelning av

statsbidrag.

Skolverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förord-

ning.

�verklagande

14 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2017.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)