SFS 2017:623 Förordning om försöksverksamhet med branschskolor och statsbidrag till vissa huvudmän

170623.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om försöksverksamhet med branschskolor och
statsbidrag till vissa huvudmän;

utfärdad den 22 juni 2017.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till lagen

(2017:572) om försöksverksamhet med branschskolor. Förordningen
innehåller även bestämmelser om statsbidrag till huvudmän som enligt lagen
om försöksverksamhet med branschskolor har överlämnat undervisning på
entreprenad till en branschskola.

Förordningen gäller för försöksverksamhet som bedrivs under tiden 1 juli

2018–30 juni 2023.

Förordningen är meddelad med stöd av 1 § fjärde stycket lagen om för-

söksverksamhet med branschskolor i fråga om 4 och 5 §§ och 8 kap. 11 §
regeringsformen i fråga om 10 § samt med stöd av 8 kap. 7 § första stycket 2
regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

2 §

Med branschorganisation avses i denna förordning en arbetstagar- eller

arbetsgivarorganisation, en organisation som är gemensam för arbetsgivare
och arbetstagare eller en intresseorganisation i näringslivet som representerar
yrkesområdet.

Bestämmelser om godkännande som branschskola och deltagande
i försöksverksamheten

Ansökan om deltagande

3 §

Kommuner, landsting och enskilda fysiska eller juridiska personer får

ansöka om att delta som branschskola i en försöksverksamhet. Ansökan prö-
vas av Statens skolverk.

Villkor för deltagande

4 §

För att godkännas som branschskola för deltagande i försöksverksam-

heten ska den som ansöker

1. anordna yrkesutbildning på gymnasial nivå inom ett yrkesområde där
a) arbetsmarknadens efterfrågan på den kompetens som utbildningen syftar

till att ge är högre än antalet individer med den kompetensen,

SFS 2017:623

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

2

SFS 2017:623

b) antalet elever är lågt inom såväl gymnasieskolan som den kommunala

vuxenutbildningen,

c) utbildningen är svår att tillhandahålla på grund av behov av särskilda

lokaler, särskilt material eller utrustning eller på grund av små elevgrupper,

2. rekommenderas som branschskola av en branschorganisation eller kunna

uppvisa ett etablerat samarbete inom yrkesutbildning med flera arbetsgivare
inom den bransch som yrkesområdet tillhör, och

3. ha förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen.
Beslut om godkännande som branschskola fattas av Statens skolverk.

Urval

5 §

Statens skolverk får bevilja deltagande i försöksverksamheten för högst

tio branschskolor. Om fler än tio sökande uppfyller villkoren i 4 § beslutar
Skolverket om urval. Företräde ska då ges till sökande som avser att anordna
yrkesutbildning inom det yrkesområde där skillnaden mellan antalet elever
som går en sådan utbildning i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenut-
bildning och arbetsmarknadens behov är störst.

Skolverket ska sträva efter att deltagarna i försöksverksamheten riktar sig

till olika branscher.

Beslut om deltagande i försöksverksamheten fattas av Skolverket tidigast

fem veckor efter beslut om godkännande enligt 4 §.

Statsbidrag till vissa huvudmän

6 §

En skolhuvudman som har överlämnat undervisning på entreprenad till

en branschskola enligt lagen (2017:572) om försöksverksamhet med
branschskolor får ansöka om statsbidrag. Statsbidrag lämnas med högst
50 000 kronor för varje elev som deltagit minst sex veckor per läsår i sådan
utbildning. Statsbidrag till en huvudman får lämnas för högst fem elever per
yrkesområde och högst två läsår för varje elev.

Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel.
Statens skolverk prövar frågor om och betalar ut bidraget.

7 §

Huvudmän som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är

återbetalningsskyldiga om

1. villkor för bidraget i väsentlig mån har åsidosatts,
2. bidraget har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp, eller
3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det

ändamål det har lämnats för.

Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett stats-

bidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt första stycket.

Om det finns särskilda skäl för det får Skolverket besluta att avstå från åter-

krav helt eller delvis.

8 §

På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från den dag som infal-

ler en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en räntesats
som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenhe-
ter.

Om det finns särskilda skäl för det får Statens skolverk besluta att avstå

från krav på ränta helt eller delvis.

background image

3

SFS 2017:623

Uppföljning och utvärdering av statsbidraget

9 §

De huvudmän som deltar i försöksverksamheten är skyldiga att med-

verka i uppföljning och utvärdering av försöksverksamheten.

Statens skolverk ska senast den 1 december varje år som försöksverksam-

heten pågår, med början 2019, redovisa omfattningen och vunna erfarenheter
av försöksverksamheten till Regeringskansliet.

Bemyndigande

10 § Statens skolverk får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna
förordning.

Överklagande

11 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 4 och
6 §§ får dock inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2017.
2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av juni månad 2023.
3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för beslut om stats-

bidrag som hänför sig till tiden före utgången av juni månad 2023 och över-
klagande av sådana beslut.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTRÖM

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017