SFS 2017:624 Lag om ändring i lagen (2017:620) om ändring i skollagen (2010:800)

170624.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2017:620) om ändring i
skollagen (2010:800);

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 kap. 3 § skollagen (2010:800) i

stället för lydelsen enligt lagen (2017:620) om ändring i den lagen ska ha föl-
jande lydelse.

10 kap.

3 §

Grundskolan ska ha nio årskurser, som indelas i lågstadium, mellan-

stadium och högstadium. Lågstadiet består av årskurs 1�3, mellanstadiet av
årskurs 4�6 och högstadiet av årskurs 7�9.

Utbildningen i varje årskurs ska bedrivas under ett läsår, som består av en

hösttermin och en vårtermin.

I grundskolan ingår även lovskola i de fall sådan anordnas
1. enligt 23 a § första stycket eller 23 b § första stycket, eller
2. i syfte att den tid som en elev deltagit i lovskola ska kunna avräknas från

ett erbjudande om lovskola enligt 23 a § andra stycket eller 23 b § andra
stycket.

Regeringen får meddela föreskrifter om läsårets längd och om när läsåret

ska börja och sluta.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2016/17:156, bet. 2016/17:UbU22 och bet. 2016/17:UbU23, rskr. 2016/17:339.

SFS 2017:624

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017